szukaj

Modernizacja części elewacji budynku Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów. Etap II.

OG£OSZENIE O ZAMÓWIENIU

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. P.z.p. (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655). Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów
ul. Raszyńska 8/10 02-026 Warszawa
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane na: Modernizację części elewacji budynku Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 73. Etap II.

Oznaczenie wg CPV: 45453000-7, 45320000-6, 45111200-0, 45111220-6.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna będzie na stronie internetowej bip.oeiizk.waw.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia w formie arkuszy można uzyskać pod adresem: Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów 02-026 Warszawa ul. Raszyńska 8/10 - III piętro, pok. nr 306 w godz. 800 - 1600.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

Termin realizacji zamówienia: 6 miesięcy, od daty zawarcia umowy, ale nie dłużej niż do dnia 15.12.2008 r.

 • O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
  1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności zgodnie z wymaganiami ustawowymi.
  2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie. Spełnienie warunku - wykonanie w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia.
  3. Dysponują potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia.
  4. Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Spełnienie warunku - dysponowanie kierownikiem budowy posiadającym odpowiednie uprawnienia budowlane, należącym do OIIB i posiadającym wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
  5. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
  6. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp).
  7. Akceptują warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami i przyjmują je bez zastrzeżeń.
 • Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:
  1. Oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 i art. 24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 2).
  2. Oświadczenie Wykonawcy o zdobyciu informacji koniecznych do sporządzenia oferty, zapoznaniu się z warunkami przetargu zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń oraz zobowiązaniu się do zawarcia umowy na warunkach określonych w projekcie umowy (załącznik nr 1).
  3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
  4. Wykaz wykonanych co najmniej 3 robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, z podaniem ich wartości nie mniejszej łącznie niż 1000000 zł brutto, daty i miejsca ich wykonania z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty wymienione w wykazie zostały wykonane należycie (referencje zamawiających lub kopie protokołów odbioru);
  5. Poświadczoną kserokopię polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę minimum 400000 zł.
  6. Oświadczenie o dysponowaniu osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi doświadczenie w zakresie wykonywania prac konserwatorskich, a ponadto:
   1. oświadczenie o gotowości kierownika budowy do pełnienia tej funkcji w okresie realizacji niniejszego zamówienia (załącznik nr 3 do SIWZ);
   2. aktualne zaświadczenia o wpisie do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej kierownika budowy;
   3. kserokopia odpowiednich do zakresu robót uprawnień budowlanych kierownika budowy.

  Uwaga: Dokument składany w formie kserokopii musi być poświadczony za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, tzn. posiadać adnotację "za zgodność z oryginałem" opatrzoną odręcznym podpisem Wykonawcy.
  Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie polegać na sprawdzeniu kompletności i poprawności załączonych dokumentów i oświadczeń zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia.
  Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
  Oferty zostaną ocenione na podstawie następującego kryterium: Cena 100 %.

 • Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 26.05.2008 r. do godz. 1000 w sekretariacie OEIiZK ul. Raszyńska 8/10, 02-026 Warszawa, III piętro, pok. nr 307.
 • Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.05.2008 r. o godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego, ul. Raszyńska 8/10 02-026 Warszawa, pokój 304.
  • Zamawiający, przed upływem terminu składania ofert, wymaga wniesienia wadium w wysokości 10 000 zł.
  • Zamawiający - przed podpisaniem umowy - wymaga od Wykonawcy, któremu udzieli zamówienia wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 8 % ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie.
  • Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od daty terminu składania ofert.
  • Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów, nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 6.05.2008 r.

Osobą uprawnioną ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest:
Włodzimierz Kobus tel. 0-22 57 94 146 - sprawy formalne,
Jerzy Mosiej tel.0-22 57 94 134 - sprawy merytoryczne,
fax 0-22 57 94 170.

Osoba odpowiedzialna za treść:Agnieszka Borowiecka
Osoba wprowadzająca informację:Agnieszka Borowiecka
Data utworzenia:06-05-2008
Autor ostatnich poprawek:
Data wprowadzenia ostatnich poprawek:
Liczba odwiedzin:1089

Czwartek, 9 kwietnia 2020 roku