szukaj

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów, 02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10, zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Nr 1/78110/2007/PN na "Usługę drukowania książek", prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i następnych ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 ze zm.) dla zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, w wymaganym terminie złożono 16 ofert.

  1. Otwarcia ofert dokonano publicznie w dniu 18 grudnia 2007 r. o godz. 1300.
  2. Zamawiający stwierdza, że żaden z 16 Wykonawców, którzy złożyli oferty nie podlegał wykluczeniu. Wszystkie oferty były ważne i nie podlegały odrzuceniu. Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert zawierające punktację przyznaną ofertom w kryterium "najniższa cena", zamieszczono w tabeli poniżej.
Lp. Wykonawca - Nazwa i Adres Cena Ofertowa £ączna Punktacja
1. OFFSETdruk I MEDIA Sp. z o. o.
ul. Frysztacka 48
43-400 Cieszyn
18300,00 54,0
2. Wydawnictwo "Papirus" Marek Trojniak
ul. Spytka 11
37-500 Jarosław
18788,00 52,6
3. COPY CENTER Anna Leszczyńska
ul. Warszawska 59
15-062 Białystok
30835,50 32,0
4. Media Consulting Agency Irina Chichierina
ul. Słotna 5
53-023 Wrocław
21594,00 45,8
5. Agencja Reklamowo-Wydawnicza A. Grzegorczyk
ul. Gen. T. Kutrzeby 15
05-082 Stare Babice
14993,80 65,9
6. GEOKART - INTERNATIONAL Sp. z o. o.
ul. Wita Stwosza 44
35-113 Rzeszów
15860,00 62,3
7. Wydawnictwo ATLA 2 Mariola Patla
ul. Samotna 8a
54-058 Wrocław
15738,00 62,8
8. DjaF Jakub Furyk
ul. Kmietowicza 1/1
30-092 Kraków
17629,39 56,1
9. ARTPRESS Studio Grafiki Komputerowej S.j. T. i E. Waloch
ul.Poznańska 281,
88-100 Inowrocław
19459,00 50,8
10. POLIGRAFIA D&N Zakład Usługowo-Handlowy Daniel Nowaczyk,
ul. Wolności 287,
41-800 Zabrze
13066,20 60,2
11. Oficyna Drukarska Usługi Poligraficzne Jacek Chmielewski
ul. Sokołowska 12a,
01-142 Warszawa
28853,00 34,2
12. PROMOCJA XXI Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 232a
02-495 Warszawa
9882,00 100,0
13. Polskie Zakłady Graficzne Sp. z o. o.
ul. Orzechowa 2
26-600 Radom
20618,00 47,9
14. Drukarnia LIBRA - PRINT Daniel Puawski
Al. Legionów 114 B,
18-400 £omża
17019,00 58,1
15. NOVA – MEDIA Piotr Nowak
ul. Graniczna 53
38-200 Jasło
19142,59 51,6
16. PW WAREX Bogusław Darlewski
ul. £yskowskiego 18b/23
87-100 Toruń
12273,20 80,5

Zgodnie z art. 91 ustawy Prawo zamówień publicznych - Zamawiający wybrał najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę brutto – 9 882,00 zł,- (dziewięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt dwa złote), uzyskując największą liczbę 100 punktów i spełnił wymagania Zamawiającego zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wynikające z postanowień ustawy Prawo zamówień publicznych, t.j.:

PROMOCJA XXI Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 232a
02-495 Warszawa

Podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi, zgodnie z art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie wcześniej niż w dniu 28 grudnia 2007 r., w okresie związania ofertą, w siedzibie Zamawiającego. Niniejsze ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz zamieszczono na jego stronie internetowej.

Osoba odpowiedzialna za treść:Agnieszka Borowiecka
Osoba wprowadzająca informację:Agnieszka Borowiecka
Data utworzenia:20-12-2007
Autor ostatnich poprawek:
Data wprowadzenia ostatnich poprawek:
Liczba odwiedzin:604

Niedziela, 23 lutego 2020 roku