szukaj

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów, 02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10, zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Nr 1/302/2007/PN na "Dostawę sprzętu komputerowego", prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i następnych ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 ze zm.) dla zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, dwóch Wykonawców:

  1. ATUT CENTRUM Sp. z o. o., Al. Wilanowska 363 lok. 61, 02-665 Warszawa (pismo Wykonawcy z dnia 22 sierpnia 2007 r.);
  2. CEZAR Sp. z o. o., ul. Jaśminowa 1a, 05-825 Grodzisk Mazowiecki (pismo Wykonawcy z dnia 23 sierpnia 2007);

- poinformowało Zamawiającego o odstąpieniu od zamiaru podpisania umowy, z przyczyn niezależnych od Zamawiającego.

W związku z powyższym, iż są to dwie pierwsze – najkorzystniejsze oferty, zgodnie z art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 ze zm.) Zamawiający wybiera kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownej oceny. Kolejną ofertą jest oferta złożona przez firmę:

REK-Komputer Sp. z o. o.
ul. Bazyliańska 20
03-203 Warszawa

za cenę 44 276,04 zł brutto, która otrzymała 84,2 pkt.

Osoba odpowiedzialna za treść:Bożena Boryczka
Osoba wprowadzająca informację:Bożena Boryczka
Data utworzenia:31-08-2007
Autor ostatnich poprawek:Bożena Boryczka
Data wprowadzenia ostatnich poprawek:31-08-2007
Liczba odwiedzin:628

Wtorek, 18 lutego 2020 roku