szukaj

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów, 02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10, zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Nr 2/78112/2007/PN na "Usługę drukowania materiałów dydaktycznych (zeszytów ćwiczeń)", prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i następnych ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1063 ze zm.) dla zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, w wymaganym terminie złożono 20 ofert.

  1. Otwarcia ofert dokonano publicznie w dniu 14 sierpnia 2007 r. o godz. 1300.
  2. Zamawiający stwierdza, że żaden z 20 Wykonawców, którzy złożyli oferty nie podlegał wykluczeniu. Wszystkie oferty były ważne i nie podlegały odrzuceniu. Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert zawierające punktację przyznaną ofertom w kryterium "najniższa cena", zamieszczono w tabeli poniżej.
Lp. Wykonawca - Nazwa i Adres Cena Ofertowa £ączna Punktacja
1. PW "FORMATOR" Sp. z o. o.
ul. Grudziądzka 163
87-100 Toruń
10675,00 73,7
2. DjaF Jakub Furyk
ul. Kmietowicza 1/1
30-092 Kraków
9048,29 87,0
3. Zakład Wydawnictw Statystycznych
Al. Niepodległości 208
00-950 Warszawa
8000,00 98,4
4. PP-H ZAPOL Dmochowski, Sobczyk Spółka Jawna,
ul. Piastów 42
71-062 Szczecin
20422,80 38,5
5. OFICYNA DRUKARSKA Jacek Chmielewski
ul. Sokołowska 12A
01-142 Warszawa
10196,76 77,2
6. MULTIDRUK SA
ul. Unicka 4
20-950 Lublin
11882,80 66,2
7. Zakład Poligraficzny "POLIMER" Marek Malawski, Jolanta Malawska
ul. Mieszka I 34
75-132 Koszalin
10626,20 74,1
8. POLIGRAFIA D&N Zakład Usługowo-Handlowy Daniel Nowaczyk,
ul. Wolności 287
41-800 Zabrze
7869,00 100,0
9. "EXPOL" P. Rybiński, J. Dąbek S. J.
ul. Brzeska 4
87-800 Włocławek
20715,60 38,0
10. Ośrodek Wydawniczo-Poligraficzny "SIM" Hanna Bicz,
ul. E. Plater 9/11
00-669 Warszawa
9406,20 83,7
11. Przedsiębiorstwo Poligraficzne RAGUS J. Ragus, M. Ragus Spółka Jawna
Kol. Górki 14
08-400 Garwolin
17027,54 46,2
12. "BIMS" MARIUSZ STANIAK
ul. Traugutta 5 lok. 6
05-870 Błonie
23765,60 33,1
13. STUDIO ARTpress
ul. Mydlnicka 2
30-120 Kraków
10248,00 76,8
14. IWANOWSKI Wydawnictwo i Poligrafia
ul. Dziewiarska 7
09-407 Płock
9760,00 80,6
15. "REFLEX" Elżbieta Zawadzka
ul. Borsucza 13
02-213 Warszawa
9686,80 81,2
16. DRUKARNIA "Libra-Print" Daniel Puławski
Al. Legionów 114 B
18-400 £omża
9638,00 81,6
17. PROMOCJA XXI Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 232a
02-495 Warszawa
9638,00 81,6
18. RR DONNELLEY Document Solutions Sp. z o. o.
Al. Jerozolimskie 56C
00-803 Warszawa
10789,68 72,9
19. ARTPRESS Studio Grafiki Komputerowej S. j. T. i E. Waloch
ul. Poznańska 281
88-100 Inowrocław
12004,80 65,5
20. Drukarnia "Paser" Beata Cieślikowska
ul. Arkuszowa 101
01-934 Warszawa
12480,60 63,0
  1. Zgodnie z art. 91 ustawy Prawo zamówień publicznych - Zamawiający wybrał najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę brutto - 7869,00 zł, - (siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt dziewięć złotych), uzyskując największą liczbę 100 punktów i spełnił wymagania Zamawiającego zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wynikające z postanowień ustawy Prawo zamówień publicznych, t.j.:
  2. POLIGRAFIA D&N Zakład Usługowo-Handlowy Daniel Nowaczyk,
    ul. Wolności 287, 41-800 Zabrze
  3. Podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi, zgodnie z art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie wcześniej niż w dniu 22 sierpnia 2007 r., w okresie związania ofertą, w siedzibie Zamawiającego.
  4. Niniejsze ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz zamieszczono na jego stronie internetowej: bip.oeiizk.waw.pl

Osoba odpowiedzialna za treść:Agnieszka Borowiecka
Osoba wprowadzająca informację:Agnieszka Borowiecka
Data utworzenia:14-08-2007
Autor ostatnich poprawek:
Data wprowadzenia ostatnich poprawek:
Liczba odwiedzin:931

Czwartek, 27 lutego 2020 roku