szukaj

Informacja o wyniku postępowania

Warszawa, dnia 9 sierpnia 2007 r.

Zamawiający informuje, iż unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: "Wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych i stropodachu budynku przy ul. Raszyńskiej 8/10 w Warszawie", które prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego (trzeci, kolejny przetarg - sygnatura postępowania 1/45453/2007/RA/NGR) o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych dla robót budowlanych, ponieważ w wymaganym terminie nie została złożona żadna oferta.

Zgodnie z powyższym Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 z póŸn. zm.) - Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty.

Osoba odpowiedzialna za treść:Agnieszka Borowiecka
Osoba wprowadzająca informację:Agnieszka Borowiecka
Data utworzenia:09-08-2007
Autor ostatnich poprawek:
Data wprowadzenia ostatnich poprawek:
Liczba odwiedzin:640

Niedziela, 23 lutego 2020 roku