szukaj

Informacja o wyniku postępowania

Warszawa, dnia 11 lipca 2007 r.

Zamawiający informuje, iż unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: "Wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych i stropodachu budynku przy ul. Raszyńskiej 8/10 w Warszawie", które prowadzone było w trybie przetargu ograniczonego (drugi, kolejny przetarg ograniczony – sygnatura postępowania 2/45000/2007/RA/PO) o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy P. z. p. dla robót budowlanych, ponieważ w wymaganym terminie nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w przedmiotowym postępowaniu.

Zgodnie z powyższym Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 z póŸn. zm.) – Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

Osoba odpowiedzialna za treść:Bożena Boryczka
Osoba wprowadzająca informację:Bożena Boryczka
Data utworzenia:11-07-2007
Autor ostatnich poprawek:
Data wprowadzenia ostatnich poprawek:
Liczba odwiedzin:664

Poniedziałek, 17 lutego 2020 roku