szukaj

Informacja o wyniku postępowania

Zamawiający informuje, iż unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: "Wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych i stropodachu budynku przy ul. Raszyńskiej 8/10 w Warszawie" prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy P. z. p. dla robót budowlanych, ponieważ w wymaganym terminie nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w przedmiotowym postępowaniu.

Zgodnie z powyższym Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 z póŸn. zm.) – Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

Osoba odpowiedzialna za treść:Bożena Boryczka
Osoba wprowadzająca informację:Bożena Boryczka
Data utworzenia:03-07-2007
Autor ostatnich poprawek:Bożena Boryczka
Data wprowadzenia ostatnich poprawek:03-07-2007
Liczba odwiedzin:662

Wtorek, 18 lutego 2020 roku