szukaj

Usługa drukowania materiałów dydaktycznych (zeszytów ćwiczeń)

Ogłoszenie o zamówieniu
Nazwa zamawiającego OŒRODEK EDUKACJI INFORMATYCZNEJ I ZASTOSOWAÑ KOMPUTERÓW
Adres zamawiającego 02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10
Tryb zamówienia Przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia Usługa drukowania materiałów dydaktycznych (zeszytów ćwiczeń) CPV – 78112000-5
Wielkość lub zakres zamówienia 3900 szt. zeszytów ćwiczeń, 7 tytułów, o zróżnicowanej liczbie stron (120-320) w formacie A4 (na warunkach określonych w SIWZ)
Informacja o możliwości składania ofert częściowych Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych
Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej Zamawiający nie przewiduje możliwości składania oferty wariantowej
Termin wykonania zamówienia 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy
Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełniania tych warunków W zapytaniu może wziąć udział każdy podmiot, który spełnia warunki SIWZ.
Informacja na temat wadium Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie Cena - 100%
Miejsce składania ofert Siedziba Zamawiającego - Sekretariat Główny, pok. 307, III p
Termin składania ofert 21 czerwca 2007 r., godz. 1300
Termin związania ofertą 30 dni
Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej
Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów
Informacja o wyborze oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej do wyboru najkorzystniejszej oferty

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (PDF 168.0KB)

Wzory formularzy (DOC 73.0KB)

Osoba odpowiedzialna za treść:Agnieszka Borowiecka
Osoba wprowadzająca informację:Agnieszka Borowiecka
Data utworzenia:06-06-2007
Autor ostatnich poprawek:
Data wprowadzenia ostatnich poprawek:
Liczba odwiedzin:792

Niedziela, 23 lutego 2020 roku