szukaj

Ogłoszenie o naborze na stanowisko głównego specjalisty ds. administrowania budynkami OEIiZK

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie przy ul. Raszyńskiej 8/10 ogłasza nabór kandydatów na stanowisko

głównego specjalisty ds. administrowania budynkami OEIiZK w Warszawie przy ulicy: Raszyńskiej 8/10, Nowogrodzkiej 73, Rzymowskiego 36.

Wymiar etatu:

 • 1 etat

Główne obowiązki:

 • prowadzenie i aktualizacja książek obiektu budowlanego;
 • przechowywanie oraz zabezpieczenie dokumentacji technicznej;
 • opracowywanie i przekazywanie w formie pisemnej do wicedyrektora ds. administracyno-gospodarczych: projektu planu remontów;
 • prowadzenie i aktualizacja spisu pomieszczeń wchodzących w skład nieruchomości - osobno dla każdej lokalizacji (inwentaryzacja budowlana);
 • pomoc w zawieraniu umów na stałe dostawy mediów: energii elektrycznej; energii cieplnej, wody, składowania i wywozu nieczystości płynnych oraz kontrolę realizacji tych umów;
 • pomoc w zawieraniu bądŸ kontynuacji umów ubezpieczenia budynków;
 • zabezpieczenie awarii technicznych;
 • nadzór nad przeglądami okresowymi obiektów;
 • koordynacja nad kontrolą okresową obejmująca sprawdzenie stanu technicznego wszystkich instalacji wewnętrznych w budynku, urządzeń stanowiących zabezpieczenie przeciwpożarowe, przewodów wentylacyjnych itp.;
 • zapewnienie wykonania napraw bieżących i ich odbioru;
 • nadzór nad usuwaniem awarii technicznych i ich skutków.

Wykształcenie:

 • wyższe o kierunku technicznym (budowlane lub pokrewne);
 • uprawnienia budowlane lub licencja zawodowa zarządcy nieruchomości będą dodatkowym atutem.

Wymagania konieczne:

 • staż pracy co najmniej 5 lat,
 • obsługa pakietu Ms Office i korzystanie z sieci Internet,
 • kreatywność,
 • samodzielność,
 • rzetelność, sumienność, dokładność.

Wymagania pożądane:

 • wysoka kultura osobista,
 • dyspozycyjność,
 • prawo jazdy,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,
 • dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie,
 • pisemne oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 • oświadczenie o treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych, osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie, z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.)".

Oferty należy składać do 4.12.2006 r. w głównej siedzibie Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, przy ul. Raszyńskiej 8/10 w kadrach, pok. 306 piętro III, w godzinach 800 – 1500.

Zgłoszenia złożone po terminie lub nie zawierające wymaganych dokumentów nie będą brane pod uwagę.

Do rozmów kwalifikacyjnych zostaną zaproszeni, w ciągu 7 dni, kandydaci spełniający wymienione kryteria.

Osoba odpowiedzialna za treść:Agnieszka Borowiecka
Osoba wprowadzająca informację:Agnieszka Borowiecka
Data utworzenia:21-11-2006
Autor ostatnich poprawek:
Data wprowadzenia ostatnich poprawek:
Liczba odwiedzin:754

Wtorek, 18 lutego 2020 roku