Logo BIP - czerwony napis BIP, na tle biało czerwonej flagi Biuletyn Informacji Publicznej Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze specjalisty w Dziale Organizacyjnym

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie przy ul. Raszyńskiej 8/10 ogłasza nabór kandydatów na 1 stanowisko

specjalista (1 etat)

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • Prowadzenie spraw w zakresie kontroli zarządczej, w tym:
  • sporządzanie okresowych sprawozdań z działalności kontrolnej i jej wyników;
  • współdziałanie z kierownikami komórek organizacyjnych w zakresie związanym z wykonywaniem przez nich kontroli;
  • monitorowanie wewnętrznych systemów kontroli zarządczej i aktualności księgi procesów kontroli zarządczej;
  • udzielanie informacji i wyjaśnień w zakresie realizowanych procesów kontroli zarządczej i sporządzanej dokumentacji;
  • opracowywanie projektów, instrukcji i regulaminów w zakresie kontroli zarządczej;
  • opracowywanie projektów wniosków pokontrolnych i przedstawianie ich Dyrektorowi;
  • sprawdzanie stopnia realizacji zaleceń pokontrolnych;
  • przygotowywanie informacji, sprawozdań i analiz.
 • Prowadzenie spraw w zakresie zarządzania kryzysowego, w tym:
  • realizacja zadań związanych z zapewnieniem procesu kierowania działaniami w zakresie monitorowania, analizowania i prognozowania rozwoju zagrożeń, planowania, reagowania i usuwania skutków zagrożeń występujących na terenie siedzib Ośrodka;
  • realizacja przedsięwzięć zawiązanych z przeciwdziałaniem skutkom zdarzeń o charakterze terrorystycznym, kataklizmom i innych zdarzeń losowych;
  • opracowywanie projektów, instrukcji i regulaminów w zakresie zarządzania kryzysowego;
  • realizacja zadań związanych z wprowadzaniem przez Dyrektora stopni alarmowych i stopni alarmowych CRP.
 • Nadzór nad zgodnością działalności OEIiZK w Warszawie z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi.
 • Stała współpraca w zakresie wykonywanych zadań z organem nadrzędnym, tj. Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego.
 • Kontrola nad przestrzeganiem i promowaniem zasad etycznego postępowania w OEIiZK w Warszawie.
 • Badanie efektywności i skuteczności przepływu informacji w OEIiZK w Warszawie.
 • Udział w pracach komisji przetargowych i postępowaniach zamówień publicznych poniżej progu ustawy związanych z zakupem usług i dostaw dotyczących kontroli zarządczej bądź zarządzania kryzysowego.

  (wskazany powyżej zakres działań nie ma charakteru zamkniętego)

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

Miejsce pracy

Praca w budynkach Ośrodka oraz poza nimi. Budynek przy ul. Raszyńskiej 8/10 - trzypiętrowy bez windy. Budynek Ośrodka przy ul. Nowogrodzkiej 73 jest częściowo dostosowany do osób poruszających się na wózkach inwalidzkich (winda przy wejściu, ciągi komunikacyjne).

Stanowisko pracy

Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, przemieszczaniem się wewnątrz budynku oraz w terenie.

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie – o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530 z późn. zm.);
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • wykształcenie średnie, minimum 3 letni staż pracy;
 • nieposzlakowana opinia;
 • znajomość środowiska MS Office;
 • znajomość przepisów m.in. z zakresu: ustawy o samorządzie województwa, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o finansach publicznych, ustawa o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych, kodeksu postępowania administracyjnego, prawa zamówień publicznych, ustawy o dostępie do informacji publicznej, aktów wykonawczych do w/w ustaw;
 • umiejętność pracy pod presją czasu;
 • komunikatywność;
 • wysoka kultura osobista;
 • dyspozycyjność.

Wymagania dodatkowe:

 • podstawowa znajomość języka angielskiego;
 • wiedza o tworzeniu szczegółowych planów działania i zapobiegania sytuacjom kryzysowym.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,
 • list motywacyjny,
 • kopie dokumentów poświadczających wymagane wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających odbyte kursy i szkolenia;
 • kopie świadectw pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okresy zatrudnienia w przypadku pozostawania w stosunku pracy
 • podpisane odręcznie oświadczenie o posiadanym obywatelstwie;
 • podpisane odręcznie oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych;
 • podpisane odręcznie oświadczenie o niekaralności za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (osoby, którym zostanie zaproponowana praca w Ośrodku będą zobowiązane do dostarczenia zapytania z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżania publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe);
 • podpisane odręcznie oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji.”;
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Oferty należy składać do 31.05.2022 r. w głównej siedzibie Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, przy ul. Raszyńskiej 8/10 w pok. 307 piętro III, w godzinach 800-1500. Dokumenty uważa się za dostarczone, jeżeli wpłynęły do Ośrodka w terminie do dnia 31.05.2022 r. do godziny 1500. Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko specjalisty w Dziale Organizacyjnym”.

Oferty złożone po terminie lub niezawierające wymaganych dokumentów nie będą brane pod uwagę i zostaną komisyjnie zniszczone.

Do następnego etapu rekrutacji zostaną zaproszeni kandydaci spełniający wymagania niezbędne. O miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni drogą mailową lub telefonicznie.

Złożonych dokumentów Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie nie zwraca. Po upływie 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacyjnego oferty wysłane w odpowiedzi na nabór zostaną komisyjnie zniszczone.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:

Administrator

Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych jest Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie z siedzibą przy ul.  Raszyńskiej 8/10, 02-026 Warszawa.

Inspektor Ochrony Danych

Mogą Państwo skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych:

 • telefonicznie na numer 22 626 83 90,
 • na adres poczty elektronicznej iod@oeiizk.waw.pl lub listownie na adres siedziby Ośrodka.

Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celach przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c). Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), natomiast inne dane będą przetwarzane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w dokumentach zawarte będą szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Szczegółowe przepisy prawa:

 • ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,
 • rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej,
 • ustawa dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

Odbiorcy danych

Dane osobowe zostaną pozyskane bezpośrednio od Pani/Pana i nie będą udostępniane innym odbiorcom.

Okres przechowywania danych

Dokumenty otrzymane w procesie rekrutacji będą przetwarzane przez czas niezbędny do przeprowadzenia naboru, z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których Dyrektor Ośrodka ma możliwość wyboru kolejnego kandydata w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska. Po upływie 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacyjnego oferty wysłane w odpowiedzi na nabór zostaną komisyjnie zniszczone.

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do usunięcia danych osobowych,
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Osoba odpowiedzialna za treść: Urszula Wyczółkowska-Sajkiewicz
Osoba wprowadzająca informację: Agnieszka Borowiecka
Data utworzenia: 17-05-2022
Autor ostatnich poprawek:
Data wprowadzenia ostatnich poprawek:
Liczba odwiedzin: 52899