Logo BIP - czerwony napis BIP, na tle biało czerwonej flagi Biuletyn Informacji Publicznej Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze specjalisty ds. merytorycznych

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie przy ul. Raszyńskiej 8/10 ogłasza nabór kandydatów na 1 stanowisko

specjalisty ds. merytorycznych (0,5 etatu)

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

 • diagnozowanie potrzeb w zakresie doskonalenia i wsparcia szkół w zakresie wykorzystania TIK w edukacji;
 • inspirowanie, organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego pedagogów, psychologów lub nauczycieli pracujących z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
 • przygotowywanie i prowadzenie szkoleń dotyczących zastosowania TIK w nauczaniu aspektów psychologicznych i pedagogicznych i/lub pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
 • udzielanie konsultacji psychologom, pedagogom lub nauczycielom pracującym z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych w zakresie zastosowań TIK nauczania dzieci i młodzieży;
 • przygotowywanie i prowadzenie szkoleń on-line na platformie nauczania zdalnego Moodle;
 • przygotowywanie i wygłaszanie referatów na konferencjach;
 • współpraca z organami prowadzącymi szkoły i placówki oraz Kuratorium Oświaty;
 • wspieranie nowatorskich inicjatyw nauczycieli;
 • współpraca dotycząca wspomagania pracy szkoły;
 • organizowanie współpracy oraz wymiany doświadczeń między nauczycielami, szkołami i placówkami oświatowymi.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

Miejsce pracy

Praca w budynkach Ośrodka oraz poza nimi. Budynek przy ul. Raszyńskiej 8/10 - trzypiętrowy bez windy. Budynek Ośrodka przy ul. Nowogrodzkiej 73 jest częściowo dostosowany do osób poruszających się na wózkach inwalidzkich (winda przy wejściu, ciągi komunikacyjne).

Stanowisko pracy

Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, przemieszczaniem się wewnątrz budynku oraz w terenie.

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie – o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530);
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • wykształcenie wyższe na kierunku pedagog, psycholog;
 • minimum 3 letni staż pracy;
 • nieposzlakowana opinia;
 • znajomość narzędzi TIK wspierających nauczanie aspektów psychologicznych, pedagogicznych lub dotyczących pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
 • predyspozycje: umiejętność pracy w grupie, komunikatywność, dyspozycyjność, odpowiedzialność, kreatywność.

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość języka angielskiego;
 • uprawnienia do nauczania WDŻ;
 • posiadanie przygotowania pedagogicznego;
 • posiadanie kwalifikacji z zakresu kształcenia dorosłych;
 • doświadczenie w wystąpieniach publicznych (preferowane prowadzenie wykładów i prelekcji na konferencjach dla nauczycieli);
 • kwalifikacje pedagoga szkolnego, pedagoga specjalnego lub psychologa.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,
 • list motywacyjny,
 • kopie dokumentów poświadczających wymagane wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających odbyte kursy i szkolenia;
 • kopie świadectw pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okresy zatrudnienia w przypadku pozostawania w stosunku pracy
 • podpisane odręcznie oświadczenie o posiadanym obywatelstwie;
 • podpisane odręcznie oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych;
 • podpisane odręcznie oświadczenie o niekaralności za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (osoby, którym zostanie zaproponowana praca w Ośrodku będą zobowiązane do dostarczenia zapytania z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżania publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe);
 • podpisane odręcznie oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji.”;
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Oferty należy składać do 27.05.2022 r. w głównej siedzibie Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, przy ul. Raszyńskiej 8/10 w pok. 307 piętro III, w godzinach 800-1500. Dokumenty uważa się za dostarczone, jeżeli wpłynęły do Ośrodka w terminie do dnia 27.05.2022 r. do godziny 1500. Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko specjalisty ds. merytorycznych”.

Oferty złożone po terminie lub niezawierające wymaganych dokumentów nie będą brane pod uwagę i zostaną komisyjnie zniszczone.

Do następnego etapu rekrutacji zostaną zaproszeni kandydaci spełniający wymagania niezbędne. O miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni drogą mailową lub telefonicznie.

Złożonych dokumentów Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie nie zwraca. Po upływie 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacyjnego oferty wysłane w odpowiedzi na nabór zostaną komisyjnie zniszczone.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:

Administrator

Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych jest Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie z siedzibą przy ul. Raszyńskiej 8/10, 02-026 Warszawa.

Inspektor Ochrony Danych

Mogą Państwo skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych:

 • telefonicznie na numer 22 501 40 12,
 • na adres poczty elektronicznej iod@oeiizk.waw.pl lub listownie na adres siedziby Ośrodka.

Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celach przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c). Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), natomiast inne dane będą przetwarzane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w dokumentach zawarte będą szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Szczegółowe przepisy prawa:

 • ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy Art. 22 (Dz. U. 2020 poz. 1320 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz. U. 2018 poz. 2369 ze zm.),
 • ustawa dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 ze zm.).

Odbiorcy danych

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Okres przechowywania danych

Dokumenty otrzymane w procesie rekrutacji będą przetwarzane przez czas niezbędny do przeprowadzenia naboru, z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których Dyrektor Ośrodka ma możliwość wyboru kolejnego kandydata w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska. Po upływie 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacyjnego oferty wysłane w odpowiedzi na nabór zostaną komisyjnie zniszczone.

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do usunięcia danych osobowych,
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Osoba odpowiedzialna za treść: Anna Osica
Osoba wprowadzająca informację: Agnieszka Borowiecka
Data utworzenia: 06-05-2022
Autor ostatnich poprawek:
Data wprowadzenia ostatnich poprawek:
Liczba odwiedzin: 53009