Logo BIP - czerwony napis BIP, na tle biało czerwonej flagi Biuletyn Informacji Publicznej Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

Nabór na stanowisko nauczyciela konsultanta

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie,
02-026 Warszawa, ul. Raszyńskiej 8/10 zatrudni:

Nauczyciela konsultanta w Pracowni Przedmiotów Przyrodniczych
w wymierze 1 etatu

(zatrudnienie obejmujące pracę koncepcyjno-merytoryczną oraz pensum dydaktyczne ustalane indywidualnie)

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • diagnozowanie potrzeb w zakresie doskonalenia i wsparcia szkół w zakresie wykorzystania TIK w edukacji;
 • inspirowanie, organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli przedmiotów przyrodniczych;
 • przygotowywanie i prowadzenie szkoleń dotyczących zastosowania TIK w nauczaniu fizyki;
 • udzielanie konsultacji nauczycielom fizyki w zakresie zastosowań TIK;
 • przygotowywanie i prowadzenie szkoleń on-line na platformie nauczania zdalnego Moodle;
 • prowadzenie lekcji otwartych dla uczniów i ich nauczycieli;
 • opieka nad sprzętem do pomiarów wspomaganych komputerowo;
 • przygotowywanie i wygłaszanie referatów na konferencjach;
 • współpraca z organami prowadzącymi szkoły i placówki oraz Kuratorium Oświaty;
 • wspieranie nowatorskich inicjatyw nauczycieli;
 • współpraca dotycząca wspomagania pracy szkoły;
 • organizowanie współpracy oraz wymiany doświadczeń między nauczycielami, szkołami i placówkami oświatowymi.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie: wyższe (fizyka lub inne pokrewne);
 • przygotowanie pedagogiczne;
 • stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany lub nauczyciel dyplomowany;
 • co najmniej 5 letni staż pracy pedagogicznej;
 • uprawnienia do nauczania przedmiotu fizyka;
 • znajomość narzędzi TIK wspierających nauczanie fizyki;
 • predyspozycje: umiejętność pracy w grupie, komunikatywność, dyspozycyjność, odpowiedzialność, kreatywność.

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość techniki pomiarów wspomaganych komputerowo;
 • kompetencje w zakresie edukacji dorosłych;
 • znajomość języka angielskiego.

Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV),
 • list motywacyjny,
 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
 • inne kserokopie dokumentów o posiadanym doświadczeniu zawodowym (opinie, referencje) kwalifikacjach, umiejętnościach, jednoznacznie potwierdzające spełnienie wymagań niezbędnych i dodatkowych lub zaświadczenie w przypadku trwania stosunku pracy,
 • oświadczenie kandydata stwierdzające, że:
  • nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie,
  • nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub dyscyplinarne, lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie,
  • ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych.

Oferty należy składać do 25 kwietnia 2022 r. w głównej siedzibie Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, przy ul. Raszyńskiej 8/10 w pok. 307 piętro III, w godzinach 800-1500. Dokumenty uważa się za dostarczone, jeżeli wpłynęły do Ośrodka w terminie do dnia 25 kwietnia 2022 r. do godziny 1500. Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta: nauczyciel-konsultant w Pracowni Przedmiotów Przyrodniczych”.

Oferty złożone po terminie lub niezawierające wymaganych dokumentów nie będą brane pod uwagę i zostaną komisyjnie zniszczone.

Do następnego etapu rekrutacji zostaną zaproszeni kandydaci spełniający wymagania niezbędne. O miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni drogą mailową lub telefonicznie.

Złożonych dokumentów Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie nie zwraca. Po upływie 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacyjnego oferty wysłane w odpowiedzi na nabór zostaną komisyjnie zniszczone.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:

Administrator

Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych jest Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie z siedzibą przy ul. Raszyńskiej 8/10, 02-026 Warszawa.

Inspektor Ochrony Danych

Mogą Państwo skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych:

 • telefonicznie na numer 22 501 40 12,
 • na adres poczty elektronicznej iod@oeiizk.waw.pl lub listownie na adres siedziby Ośrodka.

Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celach przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c). Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), natomiast inne dane będą przetwarzane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w dokumentach zawarte będą szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Szczegółowe przepisy prawa:

 • ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy Art. 22 (Dz. U. 2020 poz. 1320 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz. U. 2018 poz. 2369 ze zm.),
 • ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762).

Odbiorcy danych

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Okres przechowywania danych

Dokumenty otrzymane w procesie rekrutacji będą przetwarzane przez czas niezbędny do przeprowadzenia naboru, z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których Dyrektor Ośrodka ma możliwość wyboru kolejnego kandydata w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska. Po upływie 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacyjnego oferty wysłane w odpowiedzi na nabór zostaną komisyjnie zniszczone.

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo:

 • prawo dostępu do swoich danych, do ich sprostowania (poprawiania),
 • prawo do usunięcia danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, prawo żądania przeniesienia danych oraz prawo cofnięcia zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego na jej podstawie przed jej wycofaniem,
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Odmowa podania tych danych uniemożliwi wzięcie udziału w procesie rekrutacji.
Podanie danych wykraczających poza wymagane przepisami prawa jest dobrowolne. Brak zgody na przetwarzanie innych danych osobowych, niż wymagane przepisami prawa (lub jej wycofanie) nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania kandydata, a także nie spowoduje jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie będzie stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia.

Osoba odpowiedzialna za treść: Urszula Wyczółkowska-Sajkiewicz
Osoba wprowadzająca informację: Hubert Komorek
Data utworzenia: 11-04-2022
Autor ostatnich poprawek:
Data wprowadzenia ostatnich poprawek:
Liczba odwiedzin: 20993