szukaj

Dostawa samochodu 9-osobowego dla OEIiZK w Warszawie

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Nazwa zamawiającego OŒRODEK EDUKACJI INFORMATYCZNEJ I ZASTOSOWAÑ KOMPUTERÓW
Adres zamawiającego 02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10
Województwo Mazowieckie
Tryb zamówienia Przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia Dostawa samochodu 9-osobowego
Wielkość lub zakres zamówienia 1 szt. (na warunkach określonych w SIWZ)
Informacja o możliwości składania ofert częściowych Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych
Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej Zamawiający nie przewiduje możliwości składania oferty wariantowej
Termin wykonania zamówienia Do 29 grudnia 2006 r.
Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełniania tych warunków W zapytaniu może wziąć udział każdy podmiot, który spełnia warunki SIWZ.
Informacja na temat wadium Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie Cena - 100%
Miejsce składania ofert Siedziba Zamawiającego - Sekretariat Główny, pok. 307, III p
Termin składania ofert 24 listopada 2006 r., godz. 1300
Termin związania ofertą 30 dni
Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej
Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów
Informacja o wyborze oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej do wyboru najkorzystniejszej oferty

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (PDF 172.0KB)

Osoba odpowiedzialna za treść:Agnieszka Borowiecka
Osoba wprowadzająca informację:Agnieszka Borowiecka
Data utworzenia:06-11-2006
Autor ostatnich poprawek:Agnieszka Borowiecka
Data wprowadzenia ostatnich poprawek:07-11-2006
Liczba odwiedzin:860

Czwartek, 27 lutego 2020 roku