Logo BIP - czerwony napis BIP, na tle biało czerwonej flagi Biuletyn Informacji Publicznej Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze starszego specjalisty w Dziale Organizacyjnym

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie przy ul. Raszyńskiej 8/10 ogłasza nabór kandydatów na 1 stanowisko

starszy specjalista (0,5 etatu)

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • współpraca merytoryczna ze Specjalistą ds. Zamówień Publicznych w zakresie zamówień publicznych,
 • współudział w przeprowadzaniu procesów wyboru dostawców usług, towarów i robót budowlanych w porozumieniu ze Specjalistą ds. Zamówień Publicznych, przygotowanie zapytań ofertowych, negocjowanie warunków zakupu,
 • tworzenie rozliczeń i zestawień według potrzeb pracowników Działu Organizacyjnego, diagnozowanie potrzeb w dziedzinie poprawy organizacji pracy na stanowiskach urzędniczych, obsługowych i nauczycielskich w Ośrodku,
 • prowadzenie bieżącej współpracy z Samodzielnym Stanowiskiem ds. Administrowania Budynkami, a w szczególności przy tworzeniu planów rozwoju bazy lokalowej oraz planu remontów Ośrodka
 • odpowiedzialność za utrzymanie optymalnych warunków handlowych i finansowych w zakresie stacjonarnej i mobilnej obsługi telekomunikacyjnej Ośrodka,
 • koordynowanie działań w ramach kontroli zarządczej w porozumieniu z Kierownikiem Działu Organizacyjnego.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

Miejsce pracy

Praca w budynkach Ośrodka oraz poza nimi. Budynek przy ul. Raszyńskiej 8/10 - trzypiętrowy bez windy. Budynek Ośrodka przy ul. Nowogrodzkiej 73 jest częściowo dostosowany do osób poruszających się na wózkach inwalidzkich (winda przy wejściu, ciągi komunikacyjne).

Zatrudnienie możliwe także w formie telepracy lub w trybie pracy zdalnej.

Stanowisko pracy

Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze.

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie – o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 z późn. zm.);
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • wykształcenie wyższe, minimum 3 letni staż pracy;
 • nieposzlakowana opinia;
 • komunikatywność;
 • wysoka kultura osobista;
 • dyspozycyjność.

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie w pracy w jednostce samorządowej

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,
 • list motywacyjny,
 • kopie dokumentów poświadczających wymagane wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających odbyte kursy i szkolenia;
 • kopie świadectw pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okresy zatrudnienia w przypadku pozostawania w stosunku pracy
 • podpisane odręcznie oświadczenie o posiadanym obywatelstwie;
 • podpisane odręcznie oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych;
 • podpisane odręcznie oświadczenie o niekaralności za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (osoby, którym zostanie zaproponowana praca w Ośrodku będą zobowiązane do dostarczenia zapytania z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżania publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe);
 • podpisane odręcznie oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji.”;
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Oferty należy składać do 10.12.2021 r. w głównej siedzibie Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, przy ul. Raszyńskiej 8/10 w pok. 307 piętro III, w godzinach 800-1500. Dokumenty uważa się za dostarczone, jeżeli wpłynęły do Ośrodka w terminie do dnia 10.12.2021 r. do godziny 1500. Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko starszego specjalisty w Dziale Organizacyjnym”.

Oferty złożone po terminie lub niezawierające wymaganych dokumentów nie będą brane pod uwagę i zostaną komisyjnie zniszczone.

Do następnego etapu rekrutacji zostaną zaproszeni kandydaci spełniający wymagania niezbędne. O miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni drogą mailową lub telefonicznie.

Złożonych dokumentów Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie nie zwraca. Po upływie 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacyjnego oferty wysłane w odpowiedzi na nabór zostaną komisyjnie zniszczone.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:

Administrator

Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych jest Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie z siedzibą przy ul. Raszyńskiej 8/10, 02-026 Warszawa.

Inspektor Ochrony Danych

Mogą Państwo skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych:

 • telefonicznie na numer 22 626 83 90,
 • na adres poczty elektronicznej iod@oeiizk.waw.pl lub listownie na adres siedziby Ośrodka.

Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celach przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c). Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), natomiast inne dane będą przetwarzane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w dokumentach zawarte będą szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Szczegółowe przepisy prawa:

 • ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy Art. 22 (Dz. U. 2020 poz. 1320 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz. U. 2018 poz. 2369 ze zm.),
 • ustawa dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 ze zm.).

Odbiorcy danych

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Okres przechowywania danych

Dokumenty otrzymane w procesie rekrutacji będą przetwarzane przez czas niezbędny do przeprowadzenia naboru, z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których Dyrektor Ośrodka ma możliwość wyboru kolejnego kandydata w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska. Po upływie 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacyjnego oferty wysłane w odpowiedzi na nabór zostaną komisyjnie zniszczone.

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo:

 • prawo dostępu do swoich danych, do ich sprostowania (poprawiania),
 • prawo do usunięcia danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, prawo żądania przeniesienia danych oraz prawo cofnięcia zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego na jej podstawie przed jej wycofaniem,
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Odmowa podania tych danych uniemożliwi wzięcie udziału w procesie rekrutacji.

Podanie danych wykraczających poza wymagane przepisami prawa jest dobrowolne. Brak zgody na przetwarzanie innych danych osobowych, niż wymagane przepisami prawa (lub jej wycofanie) nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania kandydata, a także nie spowoduje jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie będzie stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia.

Osoba odpowiedzialna za treść: Urszula Wyczółkowska-Sajkiewicz
Osoba wprowadzająca informację: Agnieszka Borowiecka
Data utworzenia: 29-11-2021
Autor ostatnich poprawek: Agnieszka Borowiecka
Data wprowadzenia ostatnich poprawek: 30-11-2021
Liczba odwiedzin: 61229