szukaj

Dostawa nośników danych - dyskietki, płytki.

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów prowadzi postępowanie o zamówienie publiczne na usługę: dostawa nośników danych - dyskietki, płytki.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Początek formularza
Nazwa zamawiającego OŒRODEK EDUKACJI INFORMATYCZNEJ I ZASTOSOWAÑ KOMPUTERÓW
Adres zamawiającego 02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10
Województwo Mazowieckie
Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami
  1. Tadeusz Szepietowski – sprawy dot. przedmiotu zamówienia, tel. 0-22 626 83 90 lub 0-693 280 551; tadek@oeiizk.waw.pl
  2. mgr inż. Jerzy Maciej Suwald - sprawy formalne, tel. 0-22 579 41 90 lub 0-601 838 109; macieks@oeiizk.waw.pl w dni pracy Ośrodka w godz.900-1600
Rodzaj zamówienia Dostawy
Całkowita wartość lub zakres zamówienia Poniżej 60.000 €
Sposób uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jej cena, jeżeli jej udostępnienie jest odpłatne SIWZ można bezpłatnie odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, w pokoju 307 lub drogą pocztową po uprzednim złożeniu wniosku o jej wydanie faxem pod nr 0-22 579 41 70
Przedmiot oraz wielkość lub zakres zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych Dostawa nośników danych – dyskietki, płytki.
Wykonawca nie może złożyć oferty częściowej.
Nazwa i kod określone we wspólnym Słowniku Zamówień 30217320-2 Dyskietki
Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
Termin wykonania zamówienia 2006 rok. 50% zamówienia do 31 marca 2006 r.
Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełniania tych warunków W przetargu mogą brać udział Wykonawcy nie podlegający wykluczeniu z mocy art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający wymagania określone w SIWZ. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych do oferty dokumentów i oświadczeń.
Informacja na temat wadium Nie jest wymagane
Kryteria oceny ofert ich znaczenie Cena - 100%
Miejsce składania ofert Siedziba Zamawiającego - pokój 307
Termin składania ofert Do 17 marca 2006 r. 1400
Miejsce otwarcia ofert Siedziba Zamawiającego – pokój 304 III piętro
Termin otwarcia ofert 17 marca 2006 r. 1430
Termin związania ofertą 17 kwietnia 2006 r.
Dodatkowe informacje  

Osoba odpowiedzialna za treść:Agnieszka Borowiecka
Osoba wprowadzająca informację:Agnieszka Borowiecka
Data utworzenia:03-03-2006
Autor ostatnich poprawek:
Data wprowadzenia ostatnich poprawek:
Liczba odwiedzin:902

Niedziela, 23 lutego 2020 roku