szukaj

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze starszego referenta w Dziale Księgowości i Finansów

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie przy ul. Raszyńskiej 8/10 ogłasza nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze

starszy referent (1 etat)

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

 1. pełna obsługa płacowa pracowników Ośrodka (praca w programie Symfonia Kadry i Płace):
  1. sporządzanie list płac,
  2. naliczanie zasiłków chorobowych i opiekuńczych,
  3. naliczanie i kontrola obciążeń wynagrodzeń pracowników (uzgadnianie sald i korespondencja z kancelariami komorniczymi),
  4. obsługa bankowa.
 2. pełna obsługa programu Płatnik (zgłoszenia i wyrejestrowania z ubezpieczeń, sporządzanie raportów do ZUS),
 3. sporządzanie miesięcznych, kwartalnych i rocznych sprawozdań do ZUS, US oraz GUS,
 4. współpraca z wieloosobowym stanowiskiem ds. osobowych,
 5. bieżąca kontrola zmian w ustawodawstwie dotyczących przepisów podatkowych, o ubezpieczeniach społecznych, o finansach publicznych oraz przepisów Ustawy o rachunkowości.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Miejsce pracy

Praca w budynkach Ośrodka oraz poza nimi. Budynek przy ul. Raszyńskiej 8/10 to budynek trzypiętrowy bez windy. Budynek Ośrodka przy ul. Nowogrodzkiej 73 jest częściowo dostosowany do osób poruszających się na wózkach inwalidzkich (winda przy wejściu, ciągi komunikacyjne).

Stanowisko pracy

Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, przemieszczaniem się wewnątrz budynku oraz w terenie.

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie – o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.),
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • wykształcenie wyższe,
 • umiejętność obsługi programy Symfonia Kadry i Płace,
 • umiejętność obsługi programy Symfonia Finanse i Księgowość,
 • umiejętność obsługi programu Płatnik.

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość przepisów prawa pracy, karty nauczyciela, ubezpieczeń społecznych, przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o ochronie danych osobowych,
 • umiejętność pracy z pakietem Ms Office i korzystania z sieci Internet oraz programów płacowych,
 • ukończony kurs kadry i płacy,
 • odpowiedzialność, dokładność, sumienność, umiejętność organizacji pracy, terminowe wykonywanie zadań, odporność na stres,
 • umiejętność pracy zespołowej,
 • wysoka kultura osobista, komunikatywność,
 • stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na określonym stanowisku,
 • umiejętność interpretacji przepisów i analitycznego myślenia.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,
 • list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających odbyte kursy i szkolenia,
 • kopie świadectw pracy (bądź zaświadczenie z obecnego miejsca pracy),
 • podpisane odręcznie oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,
 • podpisane odręcznie oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
 • podpisane odręcznie oświadczenie o niekaralności za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (osoby, którym zostanie zaproponowana praca w Ośrodku będą zobowiązane do dostarczenia zapytania z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżania publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe),
 • podpisane odręcznie oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji.”,
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Oferty należy składać do 05.08.2019 r. w głównej siedzibie Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, przy ul. Raszyńskiej 8/10 w pok. 307 piętro III, w godzinach 800-1500. Dokumenty uważa się za dostarczone, jeżeli wpłynęły do Ośrodka w terminie do dnia 05.08.2019 r. do godziny 1500. Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko specjalisty w Dziale Księgowości i Finansów”.

Oferty złożone po terminie lub niezawierające wymaganych dokumentów nie będą brane pod uwagę.

Do następnego etapu rekrutacji zostaną zaproszeni kandydaci spełniający wymagania niezbędne. O miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni drogą mailową lub telefonicznie.

Złożonych dokumentów Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie nie zwraca. Po upływie 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacyjnego oferty wysłane w odpowiedzi na nabór zostaną komisyjnie zniszczone.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:

Administrator

Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych jest Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie z siedzibą przy ul. Raszyńskiej 8/10, 02-026 Warszawa.

Inspektor Ochrony Danych

Mogą Państwo skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych:

 • telefonicznie na numer 22 626-83-90,
 • na adres poczty elektronicznej iod@oeiizk.waw.pl lub listownie na adres siedziby Ośrodka.

Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celach przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), natomiast inne dane będą przetwarzane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w dokumentach zawarte będą szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Szczegółowe przepisy prawa:

 • ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy Art. 22 (Dz.U. 2018 poz. 917 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. 2017 poz. 894 ze zm.),
 • ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967).

Odbiorcy danych

Dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio od Pani/Pana i nie będą udostępniane innym odbiorcom.

Okres przechowywania danych

Dokumenty otrzymane w procesie rekrutacji będą przetwarzane przez czas niezbędny do przeprowadzenia naboru, z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których Dyrektor Ośrodka ma możliwość wyboru kolejnego kandydata w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska. Po upływie 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacyjnego oferty wysłane w odpowiedzi na nabór zostaną komisyjnie zniszczone.

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do usunięcia danych osobowych,
 • prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Osoba odpowiedzialna za treść:Urszula Wyczółkowska-Sajkiewicz
Osoba wprowadzająca informację:Hubert Komorek
Data utworzenia:24-07-2019
Autor ostatnich poprawek:Hubert Komorek
Data wprowadzenia ostatnich poprawek:24-07-2019
Liczba odwiedzin:82

Czwartek, 27 lutego 2020 roku