szukaj

Oferta pracy na stanowisku starszej woźnej/starszego woźnego

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie przy ul. Raszyńskiej 8/10 zatrudni na stanowisku:

starsza woźna/starszy woźny
w wymiarze 1 etatu

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie, co najmniej podstawowe,
 • umiejętności zawodowe w zakresie planowania i organizacji swojej pracy,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na proponowanym stanowisku,
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
 • dyspozycyjność, praca zmianowa, w systemie tygodniowym w przedziałach czasowych 6:00-14:00 oraz 12:00-20:00,
 • odpowiedzialność, sumienność, zaangażowanie i samodzielność,
 • dokładność oraz umiejętność pracy w zespole.

Wymagania dodatkowe:

 • mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • utrzymanie czystości w pomieszczeniach służbowych poprzez:
  • codzienne czyszczenie i dezynfekcja sanitariatów (umywalki, miski klozetowe itp.) za pomocą detergentów,
  • wykładanie papieru toaletowego, mydła, ręczników,
  • codzienne opróżnianie koszy na śmieci i wynoszenie odpadów, mycie koszy, wymiana worków,
  • codzienne zmiatanie, czyszczenie podłóg wodą z detergentem oraz odkurzanie wykładzin,
  • mycie lamperii, balustrad, poręczy, drzwi, parapetów,
  • dbanie o czystość urządzeń i wyposażenia znajdującego się w pomieszczeniach socjalnych,
 • okresowe mycie ścian wyłożonych glazurą oraz nieosłoniętych kaloryferów,
 • okresowe mycie okien w pomieszczeniach biurowych i na klatce schodowej Ośrodka.

Wymagane dokumenty:

 • podanie o pracę,
 • życiorys CV z opisem przebiegu pracy zawodowej,
 • list motywacyjny,
 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie zawodowe,
 • kserokopie świadectw pracy,
 • podpisane odręcznie oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych.

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 marca 2019 r. w sekretariacie głównym Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, ul. Raszyńska 8/10 (pok. 307, III p.) do godziny 15:30.

Oferty złożone po terminie lub niezawierające wymaganych dokumentów nie będą brane pod uwagę.

Do następnego etapu rekrutacji zostaną zaproszeni kandydaci spełniający wymagania niezbędne. O miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni drogą mailową lub telefonicznie.

Złożonych dokumentów Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie nie zwraca. Po upływie 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacyjnego oferty wysłane w odpowiedzi na nabór zostaną komisyjnie zniszczone.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:

Administrator

Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych jest Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie z siedzibą przy ul. Raszyńskiej 8/10, 02-026 Warszawa.

Inspektor Ochrony Danych

Mogą Państwo skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych:

 • telefonicznie na numer 22 626-83-90,
 • na adres poczty elektronicznej iod@oeiizk.waw.pl lub listownie na adres siedziby Ośrodka.

Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celach przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, będą przetwarzane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w dokumentach zawarte będą szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Szczegółowe przepisy prawa:

 • ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy Art. 22 (Dz.U. 2018 poz. 917 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. 2017 poz. 894 ze zm.),
 • ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1260 ze zm.).

Odbiorcy danych

Dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio od Pani/Pana i nie będą udostępniane innym odbiorcom.

Okres przechowywania danych

Złożonych dokumentów Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie nie zwraca. Po upływie 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacyjnego oferty wysłane w odpowiedzi na nabór zostaną komisyjnie zniszczone.

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do usunięcia danych osobowych,
 • prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Osoba odpowiedzialna za treść:Anna Osica
Osoba wprowadzająca informację:Agnieszka Borowiecka
Data utworzenia:07-03-2019
Autor ostatnich poprawek:
Data wprowadzenia ostatnich poprawek:
Liczba odwiedzin:99

Czwartek, 27 lutego 2020 roku