szukaj

Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Inspektora Ochrony Danych

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie przy ul. Raszyńskiej 8/10 ogłasza nabór kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze

Inspektora Ochrony Danych
(0,5 etatu)

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

 1. wdrażanie w Ośrodku wymagań określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. („RODO”) oraz innych powszechnie obowiązujących aktach normatywnych w zakresie bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych,
 2. konsultacja projektów polityk, procedur, zasad i instrukcji związanych z bezpieczeństwem informacji i ochroną danych osobowych oraz monitorowanie ich przestrzegania w Ośrodku,
 3. prowadzenie audytów ochrony danych osobowych oraz opracowanie raportów wraz z rekomendacjami i zaleceniami,
 4. realizowanie obowiązków informacyjnych,
 5. opracowywanie i prowadzenie szkoleń wewnętrznych z zakresu przepisów o ochronie danych osobowych,
 6. pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36 RODO.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Miejsce pracy

Praca w budynkach Ośrodka oraz poza nimi. Budynek przy ul. Raszyńskiej 8/10 - trzypiętrowy bez windy. Budynek Ośrodka przy ul. Nowogrodzkiej 73 jest częściowo dostosowany do osób poruszających się na wózkach inwalidzkich (winda przy wejściu, ciągi komunikacyjne). Budynek Ośrodka przy ul. Gintrowskiego 36 jest częściowo dostosowany do osób poruszających się na wózkach inwalidzkich (podjazdy, ciągi komunikacyjne), budynek trzypiętrowy z windą.

Stanowisko pracy

Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, przemieszczaniem się wewnątrz budynku oraz w terenie.

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie – o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.);
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych;
 • niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • nieposzlakowana opinia;
 • wykształcenie wyższe II stopnia preferowany kierunek prawo;
 • minimum 3 letni staż pracy;
 • bardzo dobra znajomość przepisów w zakresie bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych – udokumentowana szkoleniami, kursami lub studiami podyplomowymi;
 • wysoka kultura osobista;
 • dyspozycyjność.

Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność pracy z pakietem Ms Office i korzystania z sieci Internet;
 • znajomość przepisów ustawy o pracownikach samorządowych, Karta Nauczyciela, Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
 • umiejętność analityczne;
 • komunikatywność;
 • samodzielność;
 • rzetelność, sumienność, dokładność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej;
 • list motywacyjny;
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie;
 • kopie świadectw pracy (bądź zaświadczenie z obecnego miejsca pracy); potwierdzające wymagany w ogłoszeniu staż pracy lub kopia zaświadczenia o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej;
 • podpisane odręcznie oświadczenie o posiadanym obywatelstwie;
 • podpisane odręcznie oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych;
 • podpisane odręcznie oświadczenie o niekaralności za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (osoby, którym zostanie zaproponowana praca w Ośrodku będą zobowiązane do dostarczenia zapytania z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżania publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe);
 • podpisane odręcznie oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w przypadku podania danych wykraczających poza zakres określony prawem, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych;
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Oferty należy składać do 18.06.2018 r. w głównej siedzibie Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, przy ul. Raszyńskiej 8/10 w pok. 307 piętro III, w godzinach 800-1500. Dokumenty uważa się za dostarczone, jeżeli wpłynęły do Ośrodka w terminie do dnia 18.06.2018 r. do godziny 1500. Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Inspektora Ochrony Danych”.

Oferty złożone po terminie lub nie zawierające wymaganych dokumentów nie będą brane pod uwagę.

Do następnego etapu rekrutacji zostaną zaproszeni kandydaci spełniający wymagania niezbędne. O miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej wiedzy kandydaci zostaną powiadomieni drogą mailową lub telefonicznie.

Informujemy, że administratorem danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych jest Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie z siedzibą przy ul. Raszyńskiej 8/10, 02-026 Warszawa.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań związanych z rekrutacją do pracy na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

Podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: - ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy;

Dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio od Pani/Pana i nie będą udostępniane innym odbiorcom.

Złożonych dokumentów Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie nie zwraca. Po upływie 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacyjnego oferty wysłane w odpowiedzi na nabór zostaną komisyjnie zniszczone.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

Podanie Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest Pani/Pan zobowiązany do ich podania; w przypadku niepodania danych osobowych niemożliwe będzie Pani/Pana uczestniczenie w procesie rekrutacji.

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Osoba odpowiedzialna za treść:Urszula Wyczółkowska-Sajkiewicz
Osoba wprowadzająca informację:Agnieszka Borowiecka
Data utworzenia:07-06-2018
Autor ostatnich poprawek:
Data wprowadzenia ostatnich poprawek:
Liczba odwiedzin:117

Niedziela, 23 lutego 2020 roku