szukaj

Ogłoszenie o naborze na stanowisko kierownika Działu Organizacji Szkoleń

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie przy ul. Raszyńskiej 8/10 ogłasza nabór kandydatów na stanowisko

kierownika Działu Organizacji Szkoleń
(1 etat)

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

 1. kierowanie pracą Działu Organizacji Szkoleń, organizowanie pracy Działu i wyznaczanie pracownikom zadań do wykonania,
 2. nadzorowanie przechowywania dokumentacji Działu Organizacji Szkoleń,
 3. współpraca z Kierownikiem ds. nauki przy tworzeniu harmonogramu szkoleń,
 4. prowadzenie wykazu realizacji pensum dydaktycznego przez nauczycieli konsultantów,
 5. sporządzanie umów na prowadzenie zajęć,
 6. rozliczanie finansowe wykładowców,
 7. prowadzenie logistyki co do przydziału sal wykładowych, terminu i wykładowców do szkoleń,
 8. organizacja szkoleń odbywających się poza Ośrodkiem (ustalanie: miejsca, wykładowców, stawek za wynajęcie sal wykładowych),
 9. koordynacja dostawy i rozprowadzania materiałów dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia kursów,
 10. wystawianie zaświadczeń o przeprowadzeniu zajęć, o współpracy z OEIiZK, o uczestnictwie w szkoleniach itp.,
 11. współpraca przy promocji szkoleń.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Miejsce pracy

Praca w budynkach Ośrodka oraz poza nimi. Budynek przy ul. Raszyńskiej 8/10 - trzypiętrowy bez windy. Budynek Ośrodka przy ul. Nowogrodzkiej 73 jest częściowo dostosowany do osób poruszających się na wózkach inwalidzkich (winda przy wejściu, ciągi komunikacyjne). Budynek Ośrodka przy ul. Gintrowskiego 36 jest częściowo dostosowany do osób poruszających się na wózkach inwalidzkich (podjazdy, ciągi komunikacyjne), budynek trzypiętrowy z windą.

Stanowisko pracy

Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, przemieszczaniem się wewnątrz budynku oraz w terenie.

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie - o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z poz. zm.);
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych;
 • niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • nieposzlakowana opinia;
 • wykształcenie wyższe II stopnia na kierunku pedagogika;
 • minimum 5 letni staż pracy w placówce oświatowej lub prowadzenie przez co najmniej 5 lat działalności gospodarczej w zakresie szkoleń;
 • doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym powyżej 5 lat;
 • znajomość ustawy o systemie oświaty i przepisów wykonawczych w zakresie placówek doskonalenia nauczycieli, przepisów prawa pracy, przepisów ustawy o ochronie danych osobowych;
 • wysoka kultura osobista;
 • dyspozycyjność.

Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność pracy z pakietem Ms Office i korzystania z sieci Internet;
 • znajomość przepisów ustawy o zamówieniach publicznych;
 • udokumentowana znajomość zagadnień andragogiki;
 • umiejętność pracy zespołowej;
 • komunikatywność;
 • kreatywność;
 • samodzielność;
 • rzetelność, sumienność, dokładność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej;
 • list motywacyjny;
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie;
 • kopie świadectw pracy (bądź zaświadczenie z obecnego miejsca pracy); potwierdzające wymagany w ogłoszeniu staż pracy lub kopia zaświadczenia o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej;
 • podpisane odręcznie oświadczenie o posiadanym obywatelstwie;
 • podpisane odręcznie oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych;
 • podpisane odręcznie oświadczenie o niekaralności za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (osoby, którym zostanie zaproponowana praca w Ośrodku będą zobowiązane do dostarczenia zapytania z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżania publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe);
 • podpisane odręcznie oświadczenie o treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922)";
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6 %.

Oferty należy składać do 13.02.2018 r. w głównej siedzibie Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, przy ul. Raszyńskiej 8/10 w pok. 307 piętro III, w godzinach 800-1500. Dokumenty uważa się za dostarczone, jeżeli wpłynęły do Ośrodka w terminie do dnia 13.02.2018 r. do godziny 1500. Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Nabór na stanowisko kierownika Działu Organizacji Szkoleń OEIiZK".

Oferty złożone po terminie lub nie zawierające wymaganych dokumentów nie będą brane pod uwagę. Do następnego etapu rekrutacji zostaną zaproszeni kandydaci spełniający wymagania niezbędne. O miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej wiedzy kandydaci zostaną powiadomieni drogą mailową lub telefonicznie.

Złożonych dokumentów Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie nie zwraca. Po upływie 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacyjnego oferty wysłane w odpowiedzi na nabór zostaną komisyjnie zniszczone.

Informujemy, że administratorem danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych jest Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie z siedzibą przy ul. Raszyńskiej 8/10, 02-026 Warszawa.

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby realizacji procesów rekrutacji na ww. stanowisko, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.) Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawiania.

Osoba odpowiedzialna za treść:Urszula Wyczółkowska-Sajkiewicz
Osoba wprowadzająca informację:Agnieszka Borowiecka
Data utworzenia:02-02-2018
Autor ostatnich poprawek:
Data wprowadzenia ostatnich poprawek:
Liczba odwiedzin:211

Wtorek, 18 lutego 2020 roku