szukaj

Ogłoszenie o naborze na stanowisko starszego specjalisty ds. administrowania budynkami OEIiZK w Warszawie

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie przy ul. Raszyńskiej 8/10 ogłasza nabór kandydatów na samodzielne stanowisko

starszy specjalista ds. administrowania budynkami przy ulicy Raszyńskiej 8/10, Nowogrodzkiej 73 oraz Rzymowskiego 36 (1 etat)

w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, ul. Raszyńska 8/10

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

 1. Prowadzenie i aktualizacja książek obiektu budowlanego;
 2. Przechowywanie oraz zabezpieczenie dokumentacji technicznej;
 3. Opracowywanie i przekazywanie w formie pisemnej do wiadomości dyrektora ds. administracyjno-gospodarczego planu remontów;
 4. Prowadzenie i aktualizacja spisu pomieszczeń wchodzących w skład nieruchomości - osobno dla każdej lokalizacji;
 5. Pomoc w zawieraniu umów na stałe dostawy mediów: energii elektrycznej, energii cieplnej, wody, składowania i wywozu odpadów oraz kontrolę realizacji tych umów (kontrola oraz opis stosownych faktur);
 6. Prowadzenie spraw związanych z ochroną środowiska;
 7. Zabezpieczenie awarii technicznych;
 8. Nadzór nad przeglądami okresowymi obiektów;
 9. Koordynacja i kontrola okresowa obejmująca sprawdzenie stanu technicznego wszystkich instalacji wewnętrznych w budynkach (między innymi instalacje przeciwpożarowe oraz wentylacja);
 10. Zapewnienie wykonania napraw bieżących i ich odbioru;
 11. Nadzór nad usuwaniem awarii technicznych i ich skutków.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Miejsce pracy

Praca w budynkach Ośrodka oraz poza nimi. Budynek przy ul. Raszyńskiej 8/10 - trzypiętrowy bez windy. Budynek Ośrodka przy ul. Nowogrodzkiej 73 jest częściowo dostosowany do osób poruszających się na wózkach inwalidzkich (winda przy wejściu, ciągi komunikacyjne). Budynek Ośrodka przy ul. Rzymowskiego 36 jest częściowo dostosowany do osób poruszających się na wózkach inwalidzkich (podjazdy, ciągi komunikacyjne), budynek trzypiętrowy z windą.

Stanowisko pracy

Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, przemieszczaniem się wewnątrz budynku oraz w terenie.

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie;
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych;
 • niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • wykształcenie wyższe;
 • minimum 5 letni staż pracy;
 • wysoka kultura osobista;
 • dyspozycyjność.

Wymagania dodatkowe:

 • uprawnienia budowlane lub licencja zawodowa zarządcy;
 • umiejętność pracy z pakietem Ms Office i korzystania z sieci Internet;
 • umiejętność pracy zespołowej;
 • komunikatywność;
 • kreatywność;
 • samodzielność;
 • rzetelność, sumienność, dokładność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej;
 • list motywacyjny;
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie;
 • kopie świadectw pracy (bądź zaświadczenie z obecnego miejsca pracy), potwierdzające wymagany w ogłoszeniu staż pracy;
 • podpisane odręcznie oświadczenie o posiadanym obywatelstwie;
 • podpisane odręcznie oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych;
 • podpisane odręcznie oświadczenie o niekaralności za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (osoby, którym zostanie zaproponowana praca w Ośrodku będą zobowiązane do dostarczenia zapytania z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżania publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe);
 • podpisane odręcznie oświadczenie o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922);
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Oferty należy składać do 18.12.2017 r. w głównej siedzibie Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, przy ul. Raszyńskiej 8/10 w pokoju 307 piętro III, w godzinach 800-1500. Dokumenty uważa się za dostarczone, jeżeli wpłynęły do Ośrodka w terminie do dnia 18.12.2017 r. do godziny 1500. Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem Nabór na stanowisko starszego specjalisty ds. administrowania budynkami OEIiZK.

Oferty złożone po terminie lub nie zawierające wymaganych dokumentów nie będą brane pod uwagę.

Do następnego etapu rekrutacji zostaną zaproszeni kandydaci spełniający wymagania niezbędne. O miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni drogą mailową lub telefonicznie.

Złożonych dokumentów Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie nie zwraca. Po upływie 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacyjnego oferty wysłane w odpowiedzi na nabór zostaną komisyjnie zniszczone.

Informujemy, że administratorem danych osobowych podanych w zgłoszeniach rekrutacyjnych jest Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie z siedzibą przy ul. Raszyńskiej 8/10 w Warszawie. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2016, poz. 922) na potrzeby realizacji procesów rekrutacji prowadzonych obecnie i w przyszłości.

Osoba odpowiedzialna za treść:Urszula Wyczółkowska-Sajkiewicz
Osoba wprowadzająca informację:Agnieszka Borowiecka
Data utworzenia:05-12-2017
Autor ostatnich poprawek:
Data wprowadzenia ostatnich poprawek:
Liczba odwiedzin:212

Czwartek, 27 lutego 2020 roku