szukaj

Organizacja żywienia uczestników szkoleń komputerowych oraz gości hotelowych OEIiZK

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów prowadzi postępowanie o zamówienie publiczne na usługę: organizacja (przygotowanie, dostarczenie, wydanie) żywienia uczestników szkoleń komputerowych oraz gości hotelowych OEIiZK

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Początek formularza
Nazwa zamawiającego OŒRODEK EDUKACJI INFORMATYCZNEJ I ZASTOSOWAÑ KOMPUTERÓW
Adres zamawiającego 02-026 Warszawa ul. Raszyńska 8/10
WojewództwoMazowieckie
Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami
  1. mgr inż. Marzenna Przesmycka-Baranek – sprawy dot. przedmiotu zamówienia, tel.(0-22) 579-41-90 lub 0-607 282 675
  2. mgr inż. Jerzy Maciej Suwald - sprawy formalne, tel.(0-22) 579-41-90 lub 0-601 838 109
    w dni pracy Ośrodka w godz.900-1600
Rodzaj zamówieniaUsługi
Całkowita wartość lub zakres zamówieniaPoniżej 60.000 Euro
Sposób uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jej cena, jeżeli jej udostępnienie jest odpłatneSIWZ można bezpłatnie odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, w pokoju 307 lub drogą pocztową po uprzednim złożeniu wniosku o jej wydanie faxem pod nr (0-22) 579-41-70
Przedmiot oraz wielkość lub zakres zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowychOrganizacja (przygotowanie, dostarczenie, wydanie) żywienia uczestników szkoleń komputerowych oraz gości hotelowych OEIiZK w 3 lokalizacjach: 1) ul. Raszyńska 8/10, 2) ul. Nowogrodzka 73 i 3) ul. Rzymowskiego 36.
Szacunkowa wielkość zamówienia w skali 1 miesiąca to odpowiednio liczby: 1) 1000, 2) 1200, 3) 500 posiłków.
Wykonawca może złożyć oferty częściowe na jedną lub więcej części zamówienia
Nazwa i kod określone we wspólnym Słowniku Zamówień55520000-1
55320000-9
55400000-4
Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowejZamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
Termin wykonania zamówienia01.10.2004 - 31.03.2005 r.
Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełniania tych warunkówW przetargu mogą brać udział Wykonawcy nie podlegający wykluczeniu z mocy art.24 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający wymagania określone w SIWZ. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych do oferty dokumentów i oświadczeń.
Informacja na temat wadiumNie jest wymagane
Kryteria oceny ofert ich znaczenieCena - 100%
Miejsce składania ofertSiedziba Zamawiającego - pokój 307
Termin składania ofertDo 28 września 2004 r. 1200
Miejsce otwarcia ofertSiedziba Zamawiającego – pokój 304 III piętro
Termin otwarcia ofert28 września 2004 r. 1215
Termin związania ofertą28 paŸdziernika 2004 r.
Dodatkowe informacje 

Osoba odpowiedzialna za treść:Agnieszka Borowiecka
Osoba wprowadzająca informację:Agnieszka Borowiecka
Data utworzenia:13-09-2004
Autor ostatnich poprawek:
Data wprowadzenia ostatnich poprawek:
Liczba odwiedzin:1257

Czwartek, 27 lutego 2020 roku