szukaj

Ogłoszenie o naborze na stanowisko specjalisty w Dziale księgowości i Finansów

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie przy ul. Raszyńskiej 8/10 ogłasza nabór kandydatów na stanowisko

specjalista (1 etat)
w Dziale Księgowości i Finansów w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, ul. Raszyńska 8/10

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

 1. dekretacja dokumentów zgodnie z zakładowym planem kont,
 2. rzetelne i terminowe ewidencjonowanie operacji gospodarczych,
 3. prowadzenie syntetyki i analityki przychodów - konta zespołu "7",
 4. dekretacja i ewidencjonowanie wyciągów bankowych z konta 132,
 5. wstępna kontrola w prawidłowości kompletowania, oznaczania i przechowywania dokumentów stanowiących podstawę zapisów księgowych,
 6. współpraca z działem szkoleń - wystawianie faktur przelewowych za szkolenia komputerowe, kontrola dokonanych wpłat,
 7. wystawianie duplikatów faktur i faktur proforma,
 8. wystawianie faktur korygujących,
 9. wystawianie not obciążeniowych i faktur VAT zgodnie z otrzymanymi poleceniami,
 10. kontrola umów dotyczących przychodów Ośrodka oraz terminowe wystawianie faktur związanych z ich realizacją,
 11. analiza i kontrola należności Ośrodka - uzgadnianie sald kont zespołu "2" z ewidencja księgową,
 12. prowadzenie windykacji należności (wystawianie not odsetkowych, wezwań do zapłaty, telefoniczny kontakt z kontrahentami),
 13. prowadzenie rejestrów: sprzedaży, faktur proforma, not odsetkowych,
 14. udział w sporządzaniu sprawozdawczości (np. sporządzanie zestawień, załączników do sprawozdania),
 15. bieżąca kontrola zmian w ustawodawstwie dotyczących przepisów podatkowych, o ubezpieczeniach społecznych, o finansach publicznych oraz przepisów Ustawy o rachunkowości,
 16. archiwizacja dokumentów księgowych.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Miejsce pracy

Praca w budynkach Ośrodka oraz poza nimi. Budynek przy ul. Raszyńskiej 8/10 - trzypiętrowy bez windy. Budynek Ośrodka przy ul. Nowogrodzkiej 73 jest częściowo dostosowany do osób poruszających się na wózkach inwalidzkich (winda przy wejściu, ciągi komunikacyjne). Budynek Ośrodka przy ul. Rzymowskiego 36 jest częściowo dostosowany do osób poruszających się na wózkach inwalidzkich (podjazdy, ciągi komunikacyjne), budynek trzypiętrowy z windą.

Stanowisko pracy

Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, przemieszczaniem się wewnątrz budynku oraz w terenie.

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie;
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych;
 • niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • wykształcenie wyższe ekonomiczne;
 • minimum 5 letni staż pracy;
 • umiejętność obsługi programu Sage-Symfonia,
 • znajomość ustawy o rachunkowości i o VAT,
 • znajomość ustawy o finansach publicznych.

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie zawodowe,
 • umiejętność obsługi sprzętu biurowego,
 • umiejętność pracy z pakietem Ms Office i korzystania z sieci Internet;
 • umiejętność pracy zespołowej;
 • duża kultura osobista, komunikatywność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej;
 • list motywacyjny;
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie;
 • kopie świadectw pracy (bądź zaświadczenie z obecnego miejsca pracy), potwierdzające wymagany w ogłoszeniu staż pracy;
 • podpisane odręcznie oświadczenie o posiadanym obywatelstwie;
 • podpisane odręcznie oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych;
 • podpisane odręcznie oświadczenie o niekaralności za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (osoby, którym zostanie zaproponowana praca w Ośrodku będą zobowiązane do dostarczenia zapytania z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżania publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe);
 • podpisane odręcznie oświadczenie o treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. , poz. 922)";
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Oferty należy składać do 31.08 2017 r. w głównej siedzibie Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, przy ul. Raszyńskiej 8/10 w pok. 307 piętro III, w godzinach 800-1500. Dokumenty uważa się za dostarczone, jeżeli wpłynęły do Ośrodka w terminie do dnia 31.08. 2017 r. do godziny 1500. Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Nabór na stanowisko specjalisty w Dziale Księgowości i Finansów".

Oferty złożone po terminie lub nie zawierające wymaganych dokumentów nie będą brane pod uwagę.

Do następnego etapu rekrutacji zostaną zaproszeni kandydaci spełniający wymagania niezbędne. O miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej/testu wiedzy kandydaci zostaną powiadomieni drogą mailową lub telefonicznie.

Złożonych dokumentów Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie nie zwraca. Po upływie 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacyjnego oferty wysłane w odpowiedzi na nabór zostaną komisyjnie zniszczone.

Informujemy, że administratorem danych osobowych podanych w zgłoszeniach rekrutacyjnych jest Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie z siedzibą przy ul. Raszyńskiej 8/10 w Warszawie. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2016, poz. 922) na potrzeby realizacji procesów rekrutacji prowadzonych obecnie i w przyszłości.

Osoba odpowiedzialna za treść:Agnieszka Borowiecka
Osoba wprowadzająca informację:Agnieszka Borowiecka
Data utworzenia:21-08-2017
Autor ostatnich poprawek:Agnieszka Borowiecka
Data wprowadzenia ostatnich poprawek:21-08-2017
Liczba odwiedzin:248

Niedziela, 23 lutego 2020 roku