szukaj

Ogłoszenie o naborze na stanowisko starszego specjalisty w recepcji

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie przy ul. Raszyńskiej 8/10 ogłasza nabór kandydatów na 1 stanowisko

starszy specjalista (1 etat) w recepcji ośrodka szkoleniowego – hotelu nauczycielskim przy ul. Rzymowskiego 36

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

 • przyjmowanie i kwaterowanie gości hotelowych;
 • obsługa finansowo-administracyjna gości hotelowych;
 • prowadzenie książki meldunkowej;
 • przyjmowanie opłat za kursy i noclegi i przekazywanie ich do kierownika Działu bądź Kasy Ośrodka;
 • wystawianie faktur i paragonów, korekt i duplikatów faktur za usługi hotelowe
 • obsługa kasy fiskalnej;
 • sporządzanie raportów dobowych i miesięcznych z kasy fiskalnej na potrzeby rozliczenia podatku VAT;
 • sporządzanie raportów sprzedaży z programu recepcyjnego KW HOTEL PRO;
 • udzielanie informacji dotyczących kursów i zakwaterowania;
 • nadzór nad porządkiem w pracowniach komputerowych.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Miejsce pracy

Praca w budynkach Ośrodka oraz poza nimi. Budynek przy ul. Raszyńskiej 8/10 -trzypiętrowy bez windy. Budynek Ośrodka przy ul. Nowogrodzkiej 73 jest częściowo dostosowany do osób poruszających się na wózkach inwalidzkich (winda przy wejściu, ciągi komunikacyjne). Budynek Ośrodka przy ul. Rzymowskiego 36 jest częściowo dostosowany do osób poruszających się na wózkach inwalidzkich (podjazdy, ciągi komunikacyjne), budynek trzypiętrowy bez windy.

Stanowisko pracy

Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, przemieszczaniem się wewnątrz budynku oraz w terenie. Praca zmianowa 630-2200, w tym w soboty, niedziele i święta.

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie;
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych;
 • niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • wykształcenie wyższe w kierunku turystyka/rekreacja;
 • minimum 5 letni staż pracy.

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie w prowadzeniu recepcji hotelowej;
 • umiejętność obsługi kasy fiskalnej;
 • umiejętność obsługi programu KW HOTEL PRO;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym komunikowanie się z gośćmi;
 • umiejętność pracy z pakietem Ms Office i korzystania z sieci Internet;
 • umiejętność pracy zespołowej;
 • duża kultura osobista, komunikatywność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej;
 • list motywacyjny;
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie;
 • kopie świadectw pracy (bądź zaświadczenie z obecnego miejsca pracy); potwierdzające wymagany w ogłoszeniu staż pracy;
 • podpisane odręcznie oświadczenie o posiadanym obywatelstwie;
 • podpisane odręcznie oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych;
 • podpisane odręcznie oświadczenie o niekaralności za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (osoby, którym zostanie zaproponowana praca w Ośrodku będą zobowiązane do dostarczenia zapytania z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżania publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe);
 • podpisane odręcznie oświadczenie o treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.)";
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Oferty należy składać do 05.10 2015 r. w głównej siedzibie Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, przy ul. Raszyńskiej 8/10 w pok. 306 piętro III, w godzinach 800-1500. Dokumenty uważa się za dostarczone, jeżeli wpłynęły do Ośrodka w terminie do dnia 05.10. 2015 r. do godziny 1500. Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Nabór na stanowisko starszego specjalisty w recepcji".

Oferty złożone po terminie lub nie zawierające wymaganych dokumentów nie będą brane pod uwagę.

Do następnego etapu rekrutacji zostaną zaproszeni kandydaci spełniający wymagania niezbędne. O miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej/testu wiedzy kandydaci zostaną powiadomieni drogą mailową lub telefonicznie.

Złożonych dokumentów Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie nie zwraca. Po upływie 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacyjnego oferty wysłane w odpowiedzi na nabór zostaną komisyjnie zniszczone.

Osoba odpowiedzialna za treść:Agnieszka Borowiecka
Osoba wprowadzająca informację:Agnieszka Borowiecka
Data utworzenia:24-09-2015
Autor ostatnich poprawek:
Data wprowadzenia ostatnich poprawek:
Liczba odwiedzin:395

Wtorek, 18 lutego 2020 roku