szukaj

Ogłoszenie o naborze na stanowisko specjalisty ds. merytorycznych

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie przy ul. Raszyńskiej 8/10 ogłasza nabór kandydatów na 1 stanowisko

specjalista ds. merytorycznych (0,5 etat)

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

 • tworzenie oraz prowadzenie szkoleń zarówno stacjonarnych jak i szkoleń w formie blended learning;
 • prowadzenie konsultacji;
 • udział w opracowaniu nowych programów kursów i warsztatów przedmiotowo-metodycznych;
 • współpraca z nauczycielami-konsultantami Ośrodka przy realizacji konferencji, szkoleń, warsztatów oraz projektach międzynarodowych;
 • pomoc w organizowaniu działań mających na celu poprawę jakości pracy szkoły/placówki poprzez diagnozowanie potrzeb szkoły/placówki;
 • analiza potrzeb rozwojowych szkoły/placówki, planowanie form wspomagania, opracowywanie wniosków z ich realizacji;
 • udział w organizowaniu i prowadzeniu sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli i dyrektorów szkół/placówek w celu wymiany doświadczeń.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Miejsce pracy

Praca w budynkach Ośrodka oraz poza nimi. Budynek przy ul. Raszyńskiej 8/10 - trzypiętrowy bez windy. Budynek Ośrodka przy ul. Nowogrodzkiej 73 jest częściowo dostosowany do osób poruszających się na wózkach inwalidzkich (winda przy wejściu, ciągi komunikacyjne). Budynek Ośrodka przy ul. Rzymowskiego 36 jest częściowo dostosowany do osób poruszających się na wózkach inwalidzkich (podjazdy, ciągi komunikacyjne), budynek trzypiętrowy bez windy.

Stanowisko pracy

Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, przemieszczaniem się wewnątrz budynku oraz w terenie.

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie;
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych;
 • niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • wykształcenie wyższe w kierunku informatyka / elektronika;
 • minimum 5 letni staż pracy;
 • posiadanie kwalifikacji z zakresu zarządzania szkoleniami;
 • posiadanie kwalifikacji z zakresu metodyki e-nauczania.

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie w prowadzeniu badań w obszarze edukacji w wykorzystaniem różnorodnych narzędzi diagnostycznych;
 • umiejętność pracy z pakietem Ms Office i korzystania z sieci Internet;
 • znajomość i sprawne posługiwanie się systemami: Windows XP/Vista/7/8, Mac OSX, iOS, Android, Linux;
 • umiejętność pracy zespołowej;
 • duża kultura osobista, komunikatywność, kreatywność;
 • doświadczenie w wystąpieniach publicznych (preferowane prowadzenie wykładów i prelekcji na konferencjach dla nauczycieli).

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej;
 • list motywacyjny;
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie;
 • kopie świadectw pracy (bądź zaświadczenie z obecnego miejsca pracy), potwierdzające wymagany w ogłoszeniu staż pracy;
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje z zakresu zarządzania szkoleniami oraz znajomości metodyki e-nauczania;
 • podpisane odręcznie oświadczenie o posiadanym obywatelstwie;
 • podpisane odręcznie oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych;
 • podpisane odręcznie oświadczenie o niekaralności za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (osoby, którym zostanie zaproponowana praca w Ośrodku będą zobowiązane do dostarczenia zapytania z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżania publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe);
 • podpisane odręcznie oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.)”;
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Oferty należy składać do 7 września 2015 r. w głównej siedzibie Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, przy ul. Raszyńskiej 8/10 w pok. 306 piętro III, w godzinach 800-1500. Dokumenty uważa się za dostarczone, jeżeli wpłynęły do Ośrodka w terminie do dnia 7 wrześni 2015 r. do godziny 1500.

Oferty złożone po terminie lub nie zawierające wymaganych dokumentów nie będą brane pod uwagę.

Do następnego etapu rekrutacji zostaną zaproszeni kandydaci spełniający wymagania niezbędne. O miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej/testu wiedzy kandydaci zostaną powiadomieni drogą mailową lub telefonicznie.

Złożonych dokumentów Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie nie zwraca. Po upływie 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacyjnego oferty wysłane w odpowiedzi na nabór zostaną komisyjnie zniszczone.

Osoba odpowiedzialna za treść:Joanna Matuszewska
Osoba wprowadzająca informację:Hubert Komorek
Data utworzenia:27-08-2015
Autor ostatnich poprawek:
Data wprowadzenia ostatnich poprawek:
Liczba odwiedzin:351

Wtorek, 18 lutego 2020 roku