szukaj

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o sygnaturze OEIiZK-335/07/PN/14

Zamawiający:

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie 02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10,

zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232) informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, w podziale na 6 części, na dostawę sprzętu komputerowego, audiowizualnego, serwerowego i oprogramowania dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

W przedmiotowym postępowaniu złożono: cztery oferty w zakresie części nr 1, trzy oferty w zakresie części nr 2, trzy oferty w zakresie części nr 3, dwie oferty w zakresie części nr 4, zero ofert w zakresie części nr 5, trzy oferty w zakresie części nr 6.

W zakresie części nr 1 zamówienia, postępowanie zostało unieważnione.

Uzasadnienie:

Błąd niespójności dokumentów Zamawiającego: załącznika nr 7 do SIWZ (Opis Przedmiotu Zamówienia) z załącznikiem nr 2 (Formularz cenowy do części 1 zamówienia), wiąże się ze zmianą liczby sztuk zamawianych myszek w poz. 1.9 przez Zamawiającego, i niedopatrzenia braku tej zmiany w formularzu cenowym.

Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Art. 93.1.7 Ustawy Pzp.

Zamawiający zaprosi Wykonawców biorących udział w w/w postępowaniu do powtórnego złożenia ofert zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych (ustawy nie stosuje się).

W zakresie części nr 2 zamówienia, w postępowaniu wybrana została oferta firmy:
SAD Sp. z o.o.
ul. Puławska 35 lok. 305
02-595 Warszawa

Oferta w kryterium oceny ofert - cena 90% - uzyskała 90 punktów.
Oferta w kryterium oceny ofert - okres gwarancji 10% uzyskała 0 punktów.
Ocena oferty (łączna liczba punktów) - 90

W postępowaniu poza ofertą wygrywającą złożono 2 ważne oferty:

 1. Centrum Informatyczne POLSOFT s.c.
  Arkadiusz Serodziński, Elżbieta Karkut-Czarnobil
  03-893 Warszawa, ul. Bukowiecka 92

  Oferta w kryterium oceny ofert - cena 90% - uzyskała 83,66 punktów.
  Oferta w kryterium oceny ofert - okres gwarancji 10% uzyskała 4 punkty.
  Ocena oferty (łączna liczba punktów) - 87,66
 2. Primar IT Grzegorz Pałczyński
  ul. Meksykańska 6 lok. 101
  03-948 Warszawa

  Oferta w kryterium oceny ofert - cena 90% - uzyskała 79,56 punktów. Oferta w kryterium oceny ofert - okres gwarancji 10% uzyskała 0 punktów
  Ocena oferty (łączna liczba punktów) - 79,56

W zakresie części nr 3 zamówienia postępowanie zostało unieważnione.

Uzasadnienie:

Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Art. 93.1.4.

Zamawiający zaprosi Wykonawców biorących udział w w/w postępowaniu do powtórnego złożenia ofert zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych (ustawy nie stosuje się).

W zakresie części nr 4 zamówienia w postępowaniu została wybrana oferta firmy:
Perfect Displays Sp. z o.o.,
ul. Ku Wiśle 7 lok. 60,
00-707 Warszawa

Oferta w kryterium oceny ofert - cena 90% - uzyskała 90 punktów.
Oferta w kryterium oceny ofert - okres gwarancji 10% uzyskała 10 punktów.
Ocena oferty (łączna liczba punktów) - 100

W zakresie części nr 5 zamówienia w postępowaniu nie została złożona żadna oferta.

W zakresie części nr 6 zamówienia, postępowanie zostało unieważnione.

Uzasadnienie:

Zamawiający w trakcie przygotowania postępowania uznał, iż oprogramowanie powiązane z konkretnym sprzętem z części 2, lepiej jest przenieść do tej samej części co sprzęt, a nie pozostawiać w części 6 z Oprogramowaniem ogólnie. Przyjęto założenie, iż dostawcy specjalizujący się w dostawie konkretnego sprzętu i oprogramowania z nim powiązanego, będą mogli złożyć korzystniejsze oferty.

Pozostawienie oprogramowania w części 6 byłoby niekorzystne w związku z zapotrzebowanie na inne oprogramowanie nie powiązane. Błąd niespójności dokumentów wynikł z wprowadzenia zmian tylko w Opisie Przedmiotu Zamówienia. Nie wprowadzono natomiast zmian w formularzu cenowym do części 6. Ponadto formularz do części 6 zamówienia został niewłaściwie oznaczony i zatytułowany. Art. 93.1.7 Ustawy Pzp.

Zamawiający zaprosi Wykonawców biorących udział w w/w postępowaniu do powtórnego złożenia ofert zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych (ustawy nie stosuje się).

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszych ofert:

Na podstawie oceny technicznej zamówienia, oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu, oraz kryteriów oceny ofert ustalono, że oferty firm:

 • SAD Sp. z o.o., ul. Puławska 35 lok. 305, 02-595 Warszawa
  - w zakresie części nr 2 zamówienia,
 • Perfect Displays Sp. z o.o. ul. Ku Wiśle 7 lok. 60, 00-707 Warszawa
  - w zakresie części nr 4 zamówienia,

odpowiadają wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie Pzp oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Oferty zostały ocenione jako najkorzystniejsze, w oparciu o podane w SIWZ kryterium wyboru - cena 90%, okres gwarancji Wykonawcy 10%.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że:

 • w postępowaniu w zakresie części nr 3 odrzucono ofertę Wykonawcy:
  Centrum Informatyczne POLSOFT s.c.
  Arkadiusz Serodziński, Elżbieta Karkut-Czarnobil
  03-893 rszawa, ul. Bukowiecka 92
  Kontroler RAID H310 , w ofercie Wykonawcy, nie posiada co najmniej 512 MB własnej pamięci cache, tym samym oferowany serwer w pkt 3.1 nie jest zgodny z SIWZ.
  Art. 89 ust 1 pkt 2
 • w zakresie części nr 4 Wykonawca zrezygnował z udziału w postępowaniu.
  Centrum Informatyczne POLSOFT s.c. e-mailem z dnia 28 listopada 2014 poinformowało Zamawiającego o błędnym (zaniżonym) wyliczeniu ceny dostawy i rezygnacji z tej części postępowania.
 • W postępowaniu w zakresie części nr 6 Wykonawca EIP Sp. z o.o., ul. Inflancka 5/57, 00-189 Warszawa nie złożył dokumentu określającego zasady reprezentacji wraz z ujawnieniem osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy, np. kopia dokumentu z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej.
  Zamawiający nie wzywał Wykonawcy do uzupełnienia dokumentów z uwagi na to, iż mimo ich złożenia konieczne było unieważnienie postępowania. Art. 26 ust. 3.

Zamawiający zawrze umowy z wybranymi Wykonawcami w sprawie zamówienia publicznego:
SAD Sp. z o.o., ul. Puławska 35 lok. 305, 02-595 Warszawa
Perfect Displays Sp. z o.o. ul. Ku Wiśle 7 lok. 60, 00-707 Warszawa
w terminie określonym zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3a, w dniu 2 grudnia 2014 r.

Osoba odpowiedzialna za treść:Włodzimierz Kobus
Osoba wprowadzająca informację:Agnieszka Borowiecka
Data utworzenia:28-11-2014
Autor ostatnich poprawek:
Data wprowadzenia ostatnich poprawek:
Liczba odwiedzin:438

Wtorek, 18 lutego 2020 roku