szukaj

Dostawa sprzętu komputerowego, audiowizualnego, serwerowego i oprogramowania

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232).
OŚRODEK EDUKACJI INFORMATYCZNEJ
I ZASTOSOWAŃ KOMPUTERÓW W WARSZAWIE
z siedzibą przy ul. Raszyńskiej 8/10, 02-026 Warszawa,
ogłasza przetarg nieograniczony, którego wartość, wyrażona w złotych, nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na:

Dostawa sprzętu komputerowego, audiowizualnego, serwerowego i oprogramowania

Wspólny słownik zamówień CPV: 30213100-6, 30213300-8, 30232100-5, 30237200-1, 30231300-0, 32420000-3, 48000000-8, 48190000-6, 48760000-3.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej OEIiZK - http//bip.oeiizk.waw.pl

Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu komputerowego, audiowizualnego, serwerowego i oprogramowania, o konfiguracji i parametrach technicznych określonych odpowiednio w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 7 do SIWZ, który określa również zakres i wielkość zamówienia.

 1. Postępowanie prowadzone jest w podziale na sześć części, z których każda oceniana będzie oddzielnie.
  • Część 1 – Sprzęt komputerowy i peryferia,
  • Część 2 – Urządzenia mobilne,
  • Część 3 – Serwery i peryferia,
  • Część 4 – Sprzęt sieciowy,
  • Część 5 – Serwery poleasingowe,
  • Część 6 – Oprogramowanie
 2. Termin realizacji zamówienia – nie później niż do dnia 30 grudnia 2014 r.
 3. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z mocy art. 24 ust. 1, art. 24 ust. 2 pkt 5 i art. 24 ust. 2a oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu w trybie art. 22 ust.1,
 4. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca załącza następujące oświadczenia i dokumenty:
  1. oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 24 ust. 1 i ust 2a ustawy Pzp,
  2. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wymienionych w art. 22
  3. ust. 1 ustawy Pzp,
  4. listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej co Wykonawca lub informację, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej,
  5. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.
  Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie na podstawie załączonych dokumentów, zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia.
  Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
 5. Oferty zostaną ocenione na podstawie następującego kryterium:
  Cena 90%, okres gwarancji 10% - dotyczy części zamówienia nr 1-5.
  Dla części zamówienia nr 6 kryterium wyboru oferty jest najniższa cena.
 6. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pok. 307 (sekretariat). Termin składania ofert upływa z dniem 27 listopada 2014 r. o godz. 1000. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 listopada 2014 r. o godz. 1015 w siedzibie Zamawiającego, pokój 304.
 7. Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od daty terminu składania ofert.
 8. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium, nie dopuszcza składania ofert wariantowych, nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego.
 9. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej, nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów.
 10. Powyższe ogłoszenie zostało zamieszczone w BZP w dniu 19 listopada 2014 r.
 11. Osobą uprawnioną ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest:
  • Włodzimierz Kobus tel. (22) 57 94 146,
   e-mail: wkobus@oeiizk.waw.pl - sprawy proceduralne,
  • Hubert Komorek tel. (22) 57 94 198,
   e-mail: hubert.komorek@oeiizk.waw.pl - sprawy merytoryczne.

Osoba odpowiedzialna za treść:Włodzimierz Kobus
Osoba wprowadzająca informację:Agnieszka Borowiecka
Data utworzenia:19-11-2014
Autor ostatnich poprawek:Hubert Komorek
Data wprowadzenia ostatnich poprawek:20-11-2014
Liczba odwiedzin:542

Czwartek, 27 lutego 2020 roku