szukaj

Ogłoszenie o naborze na stanowisko głównego specjalisty ds. osobowych

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie przy ul. Raszyńskiej 8/10 ogłasza nabór kandydatów na 1 stanowisko

głównego specjalista ds. osobowych (1 etat)

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

 • prowadzenie teczek akt osobowych pracowników Ośrodka;
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników Ośrodka;
 • kierowanie pracowników na badania wstępne, okresowe i kontrolne;
 • sporządzanie umów zleceń;
 • rejestrowanie i wyrejestrowywanie w programie Płatnik osób podlegających ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym;
 • przygotowywanie dokumentów pracowników przechodzących na emeryturę;
 • sporządzanie sprawozdań na potrzeby GUS, Urzędu Marszałkowskiego;
 • prowadzenie lokalnej bazy danych SIO;
 • współpraca ze specjalistą ds. BHP;
 • ścisła współpraca z osobą prowadzącą archiwum Ośrodka w zakresie dokumentacji kadrowej.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Miejsce pracy

Praca w budynkach Ośrodka oraz poza nimi. Budynek przy ul. Raszyńskiej 8/10 -trzypiętrowy bez windy. Budynek Ośrodka przy ul. Nowogrodzkiej 73 jest częściowo dostosowany do osób poruszających się na wózkach inwalidzkich (winda przy wejściu, ciągi komunikacyjne). Budynek Ośrodka przy ul. Rzymowskiego 36 jest częściowo dostosowany do osób poruszających się na wózkach inwalidzkich (podjazdy, ciągi komunikacyjne), budynek trzypiętrowy bez windy.

Stanowisko pracy

Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, przemieszczaniem się wewnątrz budynku oraz w terenie.

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie;
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych;
 • niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • nieposzlakowana opinia;
 • wykształcenie wyższe;
 • co najmniej 5 letni staż pracy, w tym minimum 2 lata w oświacie.

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość regulacji prawnych z zakresu: prawa pracy, prowadzenia archiwum zakładowego, przepisów oświatowych (Karta Nauczyciela, ustawa o systemie oświaty),
 • doświadczenie w pracy w kadrach,
 • znajomość programu Płatnik,
 • znajomość programu Symfonia Kadry i Płace,
 • umiejętność pracy z pakietem Ms Office i korzystania z sieci Internet,
 • bardzo dobra organizacja pracy, komunikatywność, rzetelność, odpowiedzialność, wysoka kultura osobista,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej;
 • list motywacyjny;
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie oraz staż pracy;
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe;
 • podpisane odręcznie oświadczenie o posiadanym obywatelstwie;
 • podpisane odręcznie oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych;
 • podpisane odręcznie świadczenie o niekaralności za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (osoba, której zostanie zaproponowana praca w Ośrodku będzie zobowiązana do dostarczenia zapytania z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżania publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe);
 • podpisane odręcznie oświadczenie o treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.)";
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Oferty należy składać do 31 października 2014 r. w głównej siedzibie Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, przy ul. Raszyńskiej 8/10 w pok. 306 piętro III, w godzinach 800-1500. Dokumenty uważa się za dostarczone, jeżeli wpłynęły do Ośrodka w terminie do dnia 31 października 2014 r. do godziny 1500.

Oferty złożone po terminie lub nie zawierające wymaganych dokumentów nie będą brane pod uwagę.

Do następnego etapu rekrutacji zostaną zaproszeni kandydaci spełniający wymagania niezbędne. O miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej/testu wiedzy kandydaci zostaną powiadomieni drogą mailową lub telefonicznie.

Osoba odpowiedzialna za treść:Joanna Matuszewska
Osoba wprowadzająca informację:Agnieszka Borowiecka
Data utworzenia:22-10-2014
Autor ostatnich poprawek:
Data wprowadzenia ostatnich poprawek:
Liczba odwiedzin:404

Czwartek, 27 lutego 2020 roku