szukaj

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o sygnaturze OEIiZK-335/06/PN/14

Zamawiający:

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie 02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10,

zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759, ze zm.) informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pod nazwą: Adaptacja, na cele klubowe, pomieszczeń piwnic, budynku OEIiZK, 02-006 Warszawa, ul. Nowogrodzka 73, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone trzy oferty.

Wybrana została oferta firmy:
Nazwa Wykonawcy: WISBUD Wioleta Biesiada
Adres Wykonawcy: 13-100 Nidzica, ul. Marii Konopnickiej 12B/18
Oferta w kryterium oceny ofert - cena 100% - uzyskała 100 punktów.

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono, że oferta firmy:
WISBUD Wioleta Biesiada
13-100 Nidzica, ul. Marii Konopnickiej 12B/18

odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie Pzp oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, w oparciu o podane w SIWZ kryterium wyboru (cena 100%).

W postępowaniu poza ofertą wygrywającą złożono jedną ważną ofertę firmy:
AP.P.H.U. Niziołek
21-200 Parczew, ul. Kolejowa 114
Oferta w kryterium oceny ofert - cena 100% - uzyskała 72,10 punktów.

Obaj wykonawcy - WISBUD Wioleta Biesiada i AP.P.H.U. Niziołek, w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego z dnia 8 października 2014 roku do uzupełnienia brakujących dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu dostarczyli wymagane dokumenty w wyznaczonym terminie tj. do dnia 10 października 2014 roku do godz. 1500.

Oferty ważne, podlegające ocenie.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w postępowaniu wykluczona jednego Wykonawcę - Przedsiębiorstwo Remontowo Budowlane Zybi Pol, Zbigniew Szymczuk, 01-580 Warszawa, ul. Krasińskiego 27/34.

Wykonawca został wezwany, jednym pismem z dnia 2014-10-08, do wyjaśnień i uzupełnienia brakujących dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu. W wyznaczonym terminie tj. do dnia 10 października 2014 roku do godz. 1500, Wykonawca nie dostarczył wyjaśnień i wymaganych dokumentów.

Wykonawca został wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 3 i art. 24 ust. 2 pkt 4, a oferta Wykonawcy została odrzucona z mocy art. 24 ust. 4.

Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą w sprawie zamówienia publicznego, Firmą
WISBUD Wioleta Biesiada
13-100 Nidzica, ul. Marii Konopnickiej 12B/18

w terminie określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2, w dniu 21 października 2014 roku.

Osoba odpowiedzialna za treść:Agnieszka Borowiecka
Osoba wprowadzająca informację:Agnieszka Borowiecka
Data utworzenia:14-10-2014
Autor ostatnich poprawek:
Data wprowadzenia ostatnich poprawek:
Liczba odwiedzin:445

Niedziela, 23 lutego 2020 roku