szukaj

Ogłoszenie o naborze na stanowisko samodzielnego referenta

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie przy ul. Raszyńskiej 8/10 ogłasza nabór kandydatów na 1 stanowisko

samodzielny referent (0,5 etatu)

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

 • konserwacja i utrzymywanie w sprawności sprzętu komputerowego oraz urządzeń zewnętrznych;
 • wykonywanie audytów sprzętu i oprogramowania oraz ich późniejsza kontrola;
 • wdrażanie i instalacja oprogramowania oraz późniejsza aktualizacja;
 • kompleksowe przygotowywanie stacji roboczych dla pracowników firmy;
 • pomoc użytkownikom w rozwiązywaniu problemów związanych z obsługą komputera, oprogramowania i urządzeń peryferyjnych;
 • testowanie funkcjonalności i prawidłowego działania stron internetowych;
 • przebudowa i rozbudowa sieci komputerowej;
 • bieżące monitorowanie systemów oraz infrastruktury;
 • proponowanie oraz wdrażanie nowych rozwiązań wspomagających pracę firmy.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Miejsce pracy:

Praca w budynkach Ośrodka oraz poza nimi. Budynek przy ul. Raszyńskiej 8/10 -trzypiętrowy bez windy. Budynek Ośrodka przy ul. Nowogrodzkiej 73 jest częściowo dostosowany do osób poruszających się na wózkach inwalidzkich (winda przy wejściu, ciągi komunikacyjne). Budynek Ośrodka przy ul. Rzymowskiego 36 jest częściowo dostosowany do osób poruszających się na wózkach inwalidzkich (podjazdy, ciągi komunikacyjne), budynek trzypiętrowy bez windy.

Stanowisko pracy:

Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, przemieszczaniem się wewnątrz budynku oraz w terenie.

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie;
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych;
 • niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • wykształcenie średnie;
 • minimum 6 letni staż pracy;
 • nieposzlakowana opinia;
 • biegła obsługa systemów Windows XP/7/8;
 • znajomość podzespołów komputerów PC;
 • podstawowa znajomość języków HTML, CSS, JavaScript, PHP, SQL.

Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność pracy z pakietem Ms Office i korzystania z sieci Internet;
 • obsługa urządzeń biurowych;
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku;
 • umiejętność pracy zespołowej;
 • duża kultura osobista, komunikatywność, kreatywność;
 • znajomość regulacji prawnych z zakresu ustawy o pracownikach samorządowych, rozporządzenia o placówkach doskonalenia nauczycieli.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej;
 • list motywacyjny;
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe;
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie oraz staż pracy;
 • podpisane odręcznie oświadczenie o posiadanym obywatelstwie;
 • podpisane odręcznie oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych;
 • podpisane odręcznie świadczenie o niekaralności za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (osoby, którym zostanie zaproponowana praca w Ośrodku będą zobowiązane do dostarczenia zapytania z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżania publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe);
 • podpisane odręcznie oświadczenie o treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.)";
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6 %.

Oferty należy składać do 10 sierpnia 2014 r. w głównej siedzibie Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, przy ul. Raszyńskiej 8/10 w pok. 306 piętro III, w godzinach 8.00-15.00. Dokumenty uważa się za dostarczone, jeżeli wpłynęły do Ośrodka w terminie do dnia 10 sierpnia 2014 r. do godziny 15.00.

Oferty złożone po terminie lub nie zawierające wymaganych dokumentów nie będą brane pod uwagę.

Do rozmów kwalifikacyjnych zostaną zaproszeni, w ciągu 7 dni, kandydaci spełniający wymienione kryteria.

Osoba odpowiedzialna za treść:Bożena Boryczka
Osoba wprowadzająca informację:Bożena Boryczka
Data utworzenia:31-07-2014
Autor ostatnich poprawek:Bożena Boryczka
Data wprowadzenia ostatnich poprawek:01-08-2014
Liczba odwiedzin:357

Niedziela, 23 lutego 2020 roku