szukaj

Ogłoszenie o naborze na stanowisko specjalisty ds. merytorycznych

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie przy ul. Raszyńskiej 8/10 ogłasza nabór kandydatów na 1 stanowisko

specjalista ds. merytorycznych (0,5 etat)

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

 • tworzenie oraz prowadzenie szkoleń zarówno stacjonarnych jak i szkoleń w formie blended learning;
 • prowadzenie konsultacji;
 • udział w opracowaniu nowych programów kursów i warsztatów przedmiotowo-metodycznych;
 • współpraca z nauczycielami-konsultantami Ośrodka przy realizacji konferencji, szkoleń, warsztatów oraz projektach międzynarodowych
 • współpraca z różnymi instytucjami państwowymi oraz komercyjnymi w zakresie pozyskiwania nowych technologii;

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Miejsce pracy

Praca w budynkach Ośrodka oraz poza nimi. Budynek przy ul. Raszyńskiej 8/10 -trzypiętrowy bez windy. Budynek Ośrodka przy ul. Nowogrodzkiej 73 jest częściowo dostosowany do osób poruszających się na wózkach inwalidzkich (winda przy wejściu, ciągi komunikacyjne). Budynek Ośrodka przy ul. Rzymowskiego 36 jest częściowo dostosowany do osób poruszających się na wózkach inwalidzkich (podjazdy, ciągi komunikacyjne), budynek trzypiętrowy bez windy.

Stanowisko pracy

Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, przemieszczaniem się wewnątrz budynku oraz w terenie.

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie;
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych;
 • niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • wykształcenie wyższe w kierunku sieci komputerowe i telekomunikacja;
 • minimum 5 letni staż pracy;
 • nieposzlakowana opinia;
 • posiadanie przygotowania pedagogicznego;
 • posiadanie kwalifikacji z zakresu kształcenia dorosłych.

Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność pracy z pakietem Ms Office i korzystania z sieci Internet;
 • znajomość i sprawne posługiwanie się systemami: Windows XP/Vista/7/8, Mac OSX, iOS, Android, Linux;
 • obsługa MS Small Business Server;
 • umiejętność pracy zespołowej;
 • duża kultura osobista, komunikatywność, kreatywność;
 • doświadczenie w wystąpieniach publicznych (preferowane prowadzenie wykładów i prelekcji na konferencjach dla nauczycieli)

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej;
 • list motywacyjny;
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe;
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie oraz staż pracy;
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje z zakresu przygotowania pedagogicznego oraz kształcenia dorosłych;
 • podpisane odręcznie oświadczenie o posiadanym obywatelstwie;
 • podpisane odręcznie oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych;
 • podpisane odręcznie świadczenie o niekaralności za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (osoby, którym zostanie zaproponowana praca w Ośrodku będą zobowiązane do dostarczenia zapytania z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżania publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe);
 • podpisane odręcznie oświadczenie o treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.)";
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Oferty należy składać do 23 czerwca 2014 r. w głównej siedzibie Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, przy ul. Raszyńskiej 8/10 w pok. 306 piętro III, w godzinach 800-1500. Dokumenty uważa się za dostarczone, jeżeli wpłynęły do Ośrodka w terminie do dnia 23 czerwca 2014 r. do godziny 1500.

Oferty złożone po terminie lub nie zawierające wymaganych dokumentów nie będą brane pod uwagę.

Do rozmów kwalifikacyjnych zostaną zaproszeni, w ciągu 7 dni, kandydaci spełniający wymienione kryteria.

Osoba odpowiedzialna za treść:Urszula Wyczółkowska-Sajkiewicz
Osoba wprowadzająca informację:Agnieszka Borowiecka
Data utworzenia:12-06-2014
Autor ostatnich poprawek:
Data wprowadzenia ostatnich poprawek:
Liczba odwiedzin:423

Czwartek, 27 lutego 2020 roku