szukaj

Informacja o unieważnieniu oraz o ponownym dokonaniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o sygnaturze - OEIiZK-335/02/PN/14

Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp w trybie przetargu nieograniczonego na usługę: Sprzątanie i utrzymanie w czystości pokoi noclegowych i pozostałych pomieszczeń w budynku bazy noclegowej OEIiZK "Gościniec" 02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 36.

W dniu 31 marca 2013 r. Wykonawca – Agnus Agnieszka Szustak ul. Fersta 1a, 03-683 Warszawa, pocztą e-mail, poinformował Zamawiającego o odstąpieniu od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie.

Mając na względzie powyższe okoliczności, konieczne jest unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej z dnia 26 marca 2014 r., oraz ponowne dokonanie wyboru oferty najkorzystniejszej.

Na podstawie art. 94 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ważnie złożonych ofert, zgodnie z wcześniej dokonaną oceną i przyznaną punktacją, bez konieczności przeprowadzania ponownego badania i oceny ofert.

Wykonawcą wybranym przez Zamawiającego do realizacji zamówienia jest Firma: Agencja Ochrony Osób i Mienia "Patronage"
Staroguby 20
06-445 Strzegowo

Zamawiający zamierza zawrzeć umowę z wybranym Wykonawcą zgodnie z art. 94 ust 1 pkt. 2 w dniu 7 kwietnia 2014 r.

Osoba odpowiedzialna za treść:Włodzimierz Kobus
Osoba wprowadzająca informację:Agnieszka Borowiecka
Data utworzenia:31-03-2014
Autor ostatnich poprawek:
Data wprowadzenia ostatnich poprawek:
Liczba odwiedzin:392

Wtorek, 18 lutego 2020 roku