szukaj

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o sygnaturze - OEIiZK-335/03/PN/14

Zamawiający:

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie 02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10,

zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759, ze zm.) informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, w podziale na 7 części, na usługę: Prowadzenie szkoleń w ramach projektu Akademia Profesjonalnego Nauczyciela. Postępowanie II. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

W przedmiotowym postępowaniu złożono następujące oferty:

 • w zakresie części nr A 1 - złożono 1 ofertę
 • w zakresie części nr A 3 - złożono 1 ofertę
 • w zakresie części nr B 1 - złożono 1 ofertę
 • w zakresie części nr B 2 – złożono 2 oferty
 • w zakresie części nr B 4 – złożono 1 ofertę
 • w zakresie części nr C - złożono 1 ofertę
 • w zakresie części nr D - złożono 2 oferty

W zakresie części nr B 1 wybrana została oferta Wykonawcy:

Nazwa Wykonawcy: Renata Jędrzejewska
Adres Wykonawcy: ul. Kopernika 5/38, 09-500 Gostynin
Oferta w kryterium oceny ofert: cena 40% - 40 pkt., kwalifikacje 60% - 55,71 pkt.
Łącznie 95,71 punktów.

W postępowaniu poza ofertą wygrywającą nie złożono żadnej oferty

W zakresie części nr B 2 wybrana została oferta Wykonawcy:

Nazwa Wykonawcy: Aleksandra Zasimowicz
Adres Wykonawcy: ul. Walecznych 11 m. 9
Oferta w kryterium oceny ofert: cena 40% - 40 pkt., kwalifikacje 60% - 51,43 pkt.
Łącznie 91,43 punktów.

W postępowaniu poza ofertą wygrywającą złożono jedną ważną ofertę
Urszula Dzwonowska, ul. Raszyńska 32/44 m. 165, 02-026 Warszawa
Oferta w kryterium oceny ofert: cena 40% - 16,55 pkt., kwalifikacje 60% - 60 pkt
Łącznie 76,55 punktów.

W zakresie części nr B 4 wybrana została oferta Wykonawcy:

Nazwa Wykonawcy: Ewa Stolarczyk Adres Wykonawcy: ul. Karola Miarki 1/17, 01-496 Warszawa
Oferta w kryterium oceny ofert: cena 40% - 40 pkt., kwalifikacje 60% - 60 pkt.
Łącznie 100 punktów.

W postępowaniu poza ofertą wygrywającą nie złożono żadnej oferty:

W zakresie części nr C wybrana została oferta Wykonawcy:

Nazwa Wykonawcy: Renata Jędrzejewska
Adres Wykonawcy: ul. Kopernika 5/38, 09-500 Gostynin
Oferta w kryterium oceny ofert: cena 40% - 40 pkt., kwalifikacje 60% - 55,71 pkt.
Łącznie 95,71 punktów.

W postępowaniu poza ofertą wygrywającą nie złożono żadnej oferty

W zakresie części nr D wybrana została oferta Wykonawcy:

Nazwa Wykonawcy: Aleksandra Zasimowicz
Adres Wykonawcy: Walecznych 11 m. 9, 09-409 Płock
Oferta w kryterium oceny ofert: cena 40% - 40 kwalifikacje 60% - 51,43 pkt.
Łącznie 91,43 punktów.

W postępowaniu poza ofertą wygrywającą złożono jedną ważną ofertę
Urszula Dzwonowska, ul. Raszyńska 32/44 m. 165, 02-026 Warszawa
Oferta w kryterium oceny ofert: cena 40% - 16,55 pkt., kwalifikacje 60% - 60 pkt
Łącznie 76,55 punktów.

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszych ofert:

Na podstawie oceny merytorycznej zamówienia, oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu, oraz kryteriów oceny ofert ustalono, że oferty Wykonawców:

 • w zakresie części nr B 1 – Renata Jędrzejewska
 • w zakresie części nr B 2 – Aleksandra Zasimowicz
 • w zakresie części nr B 4 – Ewa Stolarczyk
 • w zakresie części nr C – Renata Jędrzejewska
 • w zakresie części nr D – Aleksandra Zasimowicz

odpowiadają wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie Pzp oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Oferty zostały ocenione jako najkorzystniejsze, w oparciu o podane w SIWZ kryterium wyboru, cena 40%, kwalifikacje 60%.

Jednocześnie Zamawiający informuje, o odrzuceniu ofert i wykluczeniu Wykonawcy:

 • w postępowaniu w zakresie części nr A 1 i A 3 odrzucono ofertę Wykonawcy:
  Dariusz Fabicki, al. Sikorskiego 13 m. 37, 02-758 Warszawa
  Wykonawca złożył w postępowaniu oferty na więcej części A zamówienia niż dopuszcza SIWZ.
  Treść oferty nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
  Oferta odrzucona. Art. 89 ust 1 pkt 2 Pzp.
  Ponadto oferty Wykonawcy zawierają następujące błędy:
  • cena oferty została wyliczona niezgodnie z opisem w SIWZ,
  • cena słownie została podana bez wartości groszy,
  • kserokopie dokumentów zostały podpisane bez klauzuli "za zgodność z oryginałem",
  • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej zostało wystawione wcześniej niż przed upływem 6 miesięcy.
  Zamawiający nie wzywał Wykonawcy do uzupełnienia braków i błędów w ofertach z uwagi na to, że oferta mimo ich złożenia i tak podlegała odrzuceniu. Art. 26 ust. 3 Pzp.

Zamawiający zawrze umowy z wybranymi Wykonawcami w sprawie zamówienia publicznego, w terminie określonym zgodnie z:

 • Art. 94 ust. 2 pkt 1 lit a, w części zamówienia B1, B4, C - w dniu 2 kwietnia 2014 r.
 • Art. 94 ust. 1 pkt 2, w części zamówienia B 2, D w dniu 4 kwietnia 2014 r.

Osoba odpowiedzialna za treść:Włodzimierz Kobus
Osoba wprowadzająca informację:Agnieszka Borowiecka
Data utworzenia:28-03-2014
Autor ostatnich poprawek:Agnieszka Borowiecka
Data wprowadzenia ostatnich poprawek:15-04-2014
Liczba odwiedzin:508

Wtorek, 18 lutego 2020 roku