szukaj

Prowadzenie szkoleń w ramach projektu Akademia Profesjonalnego Nauczyciela. Postępowanie II

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759, z późn. zm.),
Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie
z siedzibą przy ul. Raszyńskiej 8/10, 02-026 Warszawa
ogłasza przetarg nieograniczony którego wartość, wyrażona w złotych, nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na:

Prowadzenie szkoleń w ramach projektu Akademia Profesjonalnego Nauczyciela. Postępowanie II.

Wspólny słownik zamówień (CPV):
80510000-2 - Usługi szkolenia specjalistycznego
80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest dostępna na stronie internetowej OEIiZK http//bip.oeiizk.waw.pl

 1. Przedmiotem zamówienia jest:
  Prowadzenie szkoleń w ramach projektu Akademia Profesjonalnego Nauczyciela.
  Zakres zamówienia obejmuje wyłonienie kadry do prowadzenia szkoleń doskonalących kompetencje wykorzystania technologii informacyjnej i komunikacyjnej dla nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących wszystkich typów szkół z województwa mazowieckiego uczestniczących w projekcie Akademia Profesjonalnego Nauczyciela, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, określonych odpowiednio w opisie przedmiotu zamówienia. Wielkość zamówienia określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
  Postępowanie prowadzone jest w podziale na siedem części, z których każda oceniana będzie oddzielnie.
 2. Termin realizacji zamówienia - do dnia 31 grudnia 2014 r.
 3. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z mocy art. 24 ust. 1 i art. 24 ust. 2 pkt 5, oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu w trybie art. 22 ust. 1
 4. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca załącza następujące oświadczenia i dokumenty:
  1. oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp,
  2. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wymienionych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp,
  3. listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej co Wykonawca lub informację, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.
  4. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (nie dotyczy Wykonawców nieprowadzących działalności gospodarczej).
  Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie na podstawie załączonych dokumentów, zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia.
  Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
 5. Oferty zostaną ocenione na podstawie następującego kryterium:
  Cena 40%, kompetencje Wykonawcy 60%
 6. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pok. 307 (sekretariat).
  Termin składania ofert upływa z dniem 27 marca 2014 r. o godz. 1000.
  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 marca 2014 r. o godz. 1015 w siedzibie Zamawiającego, pokój 304.
 7. Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od daty terminu składania ofert.
 8. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców w trybie art. 38 ust. 3.
 9. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium, nie dopuszcza składania ofert wariantowych, nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego.
 10. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej, nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów.
 11. Zamawiający przewiduje możliwość zmian istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej:
  1. zmiana ustawowej stawki podatku VAT. Zamawiający dokona w drodze aneksu uaktualnienia stawki podatku VAT, która będzie obowiązywała w dalszej części realizacji zamówienia wynikającej z umowy.
  2. ograniczenie liczby grup szkoleniowych w przypadku zmniejszenia zapotrzebowania Zamawiającego na usługi będące przedmiotem zamówienia, co oznaczać będzie odpowiednie obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy.
  3. zmiana osoby prowadzącej szkolenie spowodowana czynnikami niezależnymi od Zamawiającego.
   Wykonawca przedstawia Zamawiającemu propozycję innej osoby, która spełniać będzie wymagania merytoryczne udokumentowane na arkuszu kompetencji Wykonawcy i uzyska akceptację Zamawiającego.
   • Jeżeli zaistnieją okoliczności powodujące, w trakcie realizacji zamówienia, brak możliwości prowadzenia szkoleń przez wybranego Wykonawcę, Wykonawca przedstawia Zamawiającemu propozycję innej osoby, która spełniać będzie wymagania merytoryczne udokumentowane na arkuszu kompetencji Wykonawcy i uzyska akceptację Zamawiającego.
   • Jeżeli Wykonawca nie będzie w stanie zaproponować innej osoby do prowadzenia szkolenia bądź przedstawiona osoba nie zyska akceptacji Zamawiającego, realizacja usługi będzie kontynuowana przez pracownika Zamawiającego a Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za faktyczną liczbę godzin przeprowadzonych szkoleń.
   • Jeżeli realizacja usługi nie będzie możliwa przez pracownika Zamawiającego wykonanie usługi zostanie powierzone innej osobie wybranej przez Zamawiającego, spełniającej wymogi merytoryczne.
   Zastępowany Wykonawca będzie wynagradzany wg stawki godzinowej nie wyższej od stawki zadeklarowanej przez wybranego Wykonawcę.
  4. zwiększenie liczby grup przedmiotowych w części A zamówienia. W tym przypadku Zamawiający zastrzega sobie prawo delegowania Wykonawcy wybranego do realizacji określonej grupy przedmiotowej do prowadzenia zajęć także w innej grupie przedmiotowej. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za faktyczną liczbę godzin przeprowadzonych szkoleń.
 12. Powyższe ogłoszenie zostało zamieszczone w BZP w dniu 21 marca 2014 r.
 13. Osobą uprawnioną ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest:
  Włodzimierz Kobus tel. 22 57 94 146 - sprawy proceduralne,
  Wanda Jochemczyk tel. 22 57 94 120, Elżbieta Pryłowska-Nowak tel. 22 57 94 199 - sprawy merytoryczne.

Osoba odpowiedzialna za treść:Włodzimierz Kobus
Osoba wprowadzająca informację:Agnieszka Borowiecka
Data utworzenia:21-03-2014
Autor ostatnich poprawek:
Data wprowadzenia ostatnich poprawek:
Liczba odwiedzin:509

Poniedziałek, 17 lutego 2020 roku