szukaj

Informacja o unieważnieniu oraz o ponownym dokonaniu czynności wyboru

ZAMAWIAJĄCY:
Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie
ul. Raszyńska 8/10
02-026 Warszawa

Znak sprawy: OEIiZK-335/01/PN/14

Informacja o unieważnieniu oraz o ponownym dokonaniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty w części A 4 postępowania.

dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp w trybie przetargu nieograniczonego na usługę: Prowadzenie szkoleń w ramach projektu Akademia Profesjonalnego Nauczyciela.

W dniu 19 marca 2013 r. Wykonawca - Arkadiusz Nowakowski poinformował Zamawiającego o rezygnacji z prowadzenia szkoleń stacjonarnych w ramach wygranego postępowania w zakresie części A4 zamówienia, w związku z powyższym należy przyjąć, iż Wykonawca odmówił zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie.

Mając na względzie powyższe okoliczności, konieczne jest unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej dla części A 4 postępowania z dnia 17 marca 2014 r., oraz ponowne dokonanie wyboru oferty najkorzystniejszej w tej części zamówienia.

Na podstawie art. 94 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ważnie złożonych ofert, zgodnie z wcześniej dokonaną oceną i przyznaną punktacją, bez konieczności przeprowadzania ponownego badania i oceny ofert.

Wykonawcą wybranym przez Zamawiającego do realizacji części A 4 zamówienia jest Firma:
PHU Protom
ul. Wiejska 11/13,
05-200 Wołomin

Osoba odpowiedzialna za treść:Agnieszka Borowiecka
Osoba wprowadzająca informację:Agnieszka Borowiecka
Data utworzenia:20-03-2014
Autor ostatnich poprawek:
Data wprowadzenia ostatnich poprawek:
Liczba odwiedzin:350

Wtorek, 18 lutego 2020 roku