szukaj

Sprzątanie i utrzymanie w czystości pokoi noclegowych i pozostałych pomieszczeń w budynku bazy noclegowej OEIiZK "Gościniec" 02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 36

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759, ze zm.),
OŚRODEK EDUKACJI INFORMATYCZNEJ
I ZASTOSOWAŃ KOMPUTERÓW W WARSZAWIE
z siedzibą przy ul. Raszyńskiej 8/10, 02-026 Warszawa,
ogłasza przetarg nieograniczony, którego wartość, wyrażona w złotych, nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na:

Sprzątanie i utrzymanie w czystości pokoi noclegowych i pozostałych pomieszczeń w budynku bazy noclegowej OEIiZK "Gościniec" 02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 36.

Wspólny Słownik Zamówień CPV: 90911000-6

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej OEIiZK - http//bip.oeiizk.waw.pl

Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowego sprzątania i bieżącego utrzymania w czystości pokoi noclegowych, pomieszczeń biurowych, gospodarczych, sanitariatów, bieżące wyposażenie sanitariatów w środki czystościowe i higieny osobistej, przy użyciu własnych środków technicznych, chemicznych oraz własnych pracowników.

Całkowita powierzchnia do sprzątania w obiekcie to ok. 1300 m2, rozłożone na czterech kondygnacjach (brak windy).

Dokładny opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ.

Przed złożeniem oferty Zamawiający zaleca dokonanie oględzin budynku OEIiZK „Gościniec”. Dokonanie oględzin jest możliwe od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1600 po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym.

 1. Zakres i wielkość zamówienia określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.
 2. Termin realizacji zamówienia - od 1 kwietnia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.
 3. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. oraz w art. 24 ust. 1 i art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp dotyczące:
  • posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
   Zamawiający nie opisuje, nie wyznacza szczegółowych warunków w powyższym zakresie. Ocena spełnienia warunków nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. (załącznik nr 3 do SIWZ).
  • posiadania wiedzy i doświadczenia,
   Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje, co najmniej dwie usługi polegające na sprzątaniu i utrzymaniu w czystości pomieszczeń biurowych, socjalnych, noclegowych, przestrzeni otwartych typu korytarze, hole, schody o wartości nie mniejszej niż 50000 zł brutto każda.
  • dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
   Zamawiający nie opisuje, nie wyznacza szczegółowych warunków w powyższym zakresie. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. (załącznik nr 3 do SIWZ).
  • sytuacji ekonomicznej i finansowej.
   Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest złożyć z ofertą dokument ważnej i opłaconej polisy poświadczający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 100000 zł.
 4. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu z mocy art. 24 ust. 1 i art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp. Wykonawca załącza następujące oświadczenia i dokumenty:
  1. oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (załącznik nr 4 do SIWZ),
  2. listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej co Wykonawca lub informację, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (załącznik nr 6 do SIWZ),
  3. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
  4. pełnomocnictwo, jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, określającego zakres umocowania, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
  Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie na podstawie załączonych dokumentów, zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia.
  Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
 5. Oferty zostaną ocenione na podstawie następującego kryterium: Cena 100%.
 6. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pok. 307 (sekretariat).
  Termin składania ofert upływa z dniem 21 marca 2014 r. o godz. 1000.
  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 marca 2014 r. o godz. 1015 w siedzibie Zamawiającego, pokój 304.
 7. Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od daty terminu składania ofert.
 8. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium, nie dopuszcza składania ofert wariantowych, nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego.
 9. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej, nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów.
 10. Powyższe ogłoszenie zostało zamieszczone w BZP w dniu 13 marca 2014 r.
 11. Osobą uprawnioną ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest:
  Włodzimierz Kobus tel. (22) 57 94 146 - sprawy proceduralne,
  Artur Pomierny tel. (22) 84 31 983 - sprawy merytoryczne.

Osoba odpowiedzialna za treść:Włodzimierz Kobus
Osoba wprowadzająca informację:Agnieszka Borowiecka
Data utworzenia:13-03-2014
Autor ostatnich poprawek:
Data wprowadzenia ostatnich poprawek:
Liczba odwiedzin:595

Wtorek, 18 lutego 2020 roku