szukaj

Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w które wyposażone są jednostki budżetowe (Dz.U. Nr 114 poz. 761), zwanego dalej Rozporządzeniem oraz na podstawie protokołu przeprowadzonej oceny majątku ruchomego, Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie informuje o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego. Szczegółowy wykaz zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego zawiera załącznik nr 1.

§1

Zagospodarowanie zbędnych lub zużytych składników majątku ruchomego Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie odbędzie się poprzez:

 1. Nieodpłatne przekazanie innej jednostce, przy czym przez jednostkę rozumie się państwowe jednostki budżetowe w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2009 nr 157 poz. 1240 z pózn. zm.).
 2. Sprzedaż, o ile nie dojdzie do skutku zagospodarowania składników w sposób określony w pkt. 1.
 3. Zbycie w formie darowizny, o ile nie dojdzie do skutku zagospodarowania składników w sposób określony w pkt. 1 i 2.

§2

 1. Instytucje gospodarki budżetowej zainteresowane otrzymaniem składników majątku ruchomego wymienionych w załączniku nr 1, w formie nieodpłatnego przekazania, mogą składać pisemne wnioski zgodnie z treścią § 38 pkt. 3 i 4 Rozporządzenia.
 2. Jednostki organizacyjne lub osoby fizyczne zainteresowane nabyciem poszczególnych składników majątku ruchomego wymienionych w załączniku nr 1, mogą składać pisemne wnioski, które odpowiadać będą zasadom określonym w Rozporządzeniu.

§3

 1. Wniosek winien być dostarczony w zamkniętej kopercie do dnia 7 lutego 2014 r.
 2. Wniosek winien zawierać:
  • oświadczenie oferenta o zainteresowaniu nabyciem składnika majątku ruchomego wymienionego w załączniku nr 1 z podaniem nazwy oraz numeru inwentarzowego,
  • w przypadku oferty kupna, oferowaną cenę nabycia brutto (płatną jednorazowo),
  • dane oferenta - w przypadku osób fizycznych (nazwisko, imię, dokładny adres zamieszkania), natomiast w przypadku pozostałych osób i jednostek - nazwę, adres oraz siedzibę,
  • oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu sprzedaży,
  • oświadczenie oferenta, że uważa się za związanego ofertą na czas wskazany w Ogłoszeniu o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego,
  • oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami postępowania i przyjmuje je bez zastrzeżeń.

§4

 1. Umowę sprzedaży uważa się za zawartą z chwilą otrzymania przez oferenta zawiadomienia o przyjęciu jego oferty.
 2. W przypadku, gdy dwie lub więcej osób zainteresowanych nabyciem składnika majątku ruchomego przedstawi ofertę z taką samą najwyższą ceną nabycia, komisja przeprowadzi między tymi oferentami aukcję. O terminie i miejscu aukcji oferenci zostaną powiadomieni ustnie, a jeżeli to nie będzie możliwe, to pisemnie na adres podany w ofercie.
 3. W czasie aukcji postąpienie nie może wynosić mniej niż 5,00 złotych brutto. Zaoferowana cena przestaje wiązać uczestnika przetargu, gdy inny jego uczestnik zaoferował cenę wyższą.
 4. W przypadku aukcji z osobą, która zaoferuje najwyższą cenę w trakcie aukcji zostanie zawarta umowa sprzedaży.
 5. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia o przyjęciu oferty lub niezwłocznie po udzieleniu mu przybicia, jednakże w obu przypadkach w terminie nie dłuższym niż 7 dni.
 6. Wydanie nabywcy przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia na konto lub do kasy Ośrodka. Zapłata następuje w momencie, gdy kwota stanowiąca cenę nabycia, będzie w faktycznym posiadaniu OEIiZK.

§5

Jednostki wymienione w § 39 ust. 1 Rozporządzenia zainteresowane nabyciem w formie darowizny składników majątku ruchomego wymienionych w załączniku nr 1, mogą składać pisemne wnioski zgodne z treścią Rozporządzenia.

§6

Meble przeznaczone do zagospodarowania, wymienione w załączniku nr 1, można obejrzeć w siedzibie Bazy Noclegowej OEIiZK "Gościniec" w Warszawie przy ul. Rzymowskiego 36, 02-697 Warszawa, w dniach 27 stycznia - 6 lutego 2014 r. w godz. 08:00-16:00.

§7

Wnioski lub oferty, o których mowa wyżej należy składać zamkniętych i opisanych kopertach: "Oferta - sprzedaż mebli" do dnia 7 lutego 2014 r. do godz. 10:00 na adres:
Baza Noclegowa OEIiZK "Gościniec"
ul. Rzymowskiego 36
02-697 Warszawa

tel. 22 843 19 83
e-mail: gosciniec@oeiizk.waw.pl

§8

Komisyjne, jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 7 lutego 2014 r. o godz. 11:30 w siedzibie sprzedającego w Warszawie przy ul. Rzymowskiego 36 sala nr 111. Ogłoszenie wyniku postępowania – 7 lutego 2014 r. o godz. 13:00

Pracownikiem upoważnionym do kontaktów i udzielania wyjaśnień jest:
Piotr Jastalski - sprawy techniczne
tel. 607037399
adres e-mail: pjastalski@oeiizk.waw.pl
pn.-pt. w godz. 800-1500
Maciej Suwald - sprawy merytoryczne
tel. 601 838 109
adres e-mail: msuwald@oeiizk.waw.pl
pon.-pt.w godz. 1000-1800

Załącznik nr 1 - Wykaz zbędnych składników majatku ruchomego - Gościniec OEIiZK (PDF 195KB)

Osoba odpowiedzialna za treść:Agnieszka Borowiecka
Osoba wprowadzająca informację:Agnieszka Borowiecka
Data utworzenia:27-01-2014
Autor ostatnich poprawek:Agnieszka Borowiecka
Data wprowadzenia ostatnich poprawek:27-01-2014
Liczba odwiedzin:569

Wtorek, 18 lutego 2020 roku