szukaj

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o sygnaturze - OEIiZK-335/04/PN/13

Zamawiający:

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie
02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10,

zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759, ze zm.) informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pod nazwą: Wymiana wykładziny podłogowej w korytarzu głównego wejścia i wykonanie przepon poziomych i kurtynowych na poziomie piwnicy budynku OEIiZK, 02-006 Warszawa, ul. Nowogrodzka 73 dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

W przedmiotowym postępowaniu prowadzonym w podziale na dwie części zostały złożone trzy oferty w zakresie części nr 1 i trzy oferty w zakresie części nr 2 zamówienia.

Oferty zostały złożone przez pięciu Wykonawców.

W zakresie części nr 1 zamówienia, wybrana została oferta firmy:

Nazwa Wykonawcy: Rafmar Rafał Tkacz
Adres Wykonawcy: Szymanów 2a/1 lok. 9, 05-532 Baniocha
Oferta w kryterium oceny ofert - cena 100% uzyskała 100 punktów.

W postępowaniu poza ofertą wygrywającą złożono dwie ważne oferty firmy:

 • Mystkowska Company, ul. Zielonogórska 7/37, 15-674 Białystok
  Oferta w kryterium oceny ofert - cena 100% - uzyskała 99,90 punktów.
 • Anmark Marek Czarnacki, ul. Kazury 24/28, 02-795 Warszawa
  Oferta w kryterium oceny ofert - cena 100% - uzyskała 63,20 punktów.

W zakresie części nr 2 zamówienia, wybrana została oferta firmy:

Nazwa Wykonawcy: BKZ Owczarek Krzysztof Owczarek
Adres Wykonawcy: ul. Złotej Wilgi 8 lok. 181, 03-982 Warszawa
Oferta w kryterium oceny ofert - cena 100% uzyskała 100 punktów.

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszych ofert:

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono, że oferty firm:
Rafmar Rafał Tkacz – w zakresie części nr 1,
BKZ Owczarek Krzysztof Owczarek – w zakresie części nr 2,
odpowiadają wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie Pzp oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Oferty zostały ocenione jako najkorzystniejsze, w oparciu o podane w SIWZ kryterium wyboru (cena 100%).

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w postępowaniu, w zakresie części nr 2 zamówienia, odrzucono dwie oferty Wykonawców:

 1. Usługi Remontowo-Budowlane Krzysztof Malinowski, ul. Bema 62, 15-370 Białystok
  Wykonawca w zamian za preparat do iniekcji muru wymagany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (kiesol), zaproponował środek zamienny (weber tec. 946) nieodpowiadający parametrom preparatu wskazanego przez Zamawiającego.
  • preparat wg. danych technicznych zawartych w opisie oferty Wykonawcy, nie jest przeznaczony do iniekcji ciśnieniowej wymaganej przez Zamawiającego (załącznik nr 6a do SIWZ).
  • preparat wg. danych technicznych zawartych w opisie oferty Wykonawcy, nie jest zalecany przy wykonywaniu iniekcji w grubych murach (powyżej 60 cm), a do wykonania zamówienia jest niezbędna iniekcja w murach o grubości przewyższającej tę wartość (załącznik nr 7 do SIWZ).
  Treść oferty nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
  Art. 89 ust 1 pkt 2.
 2. Anmark Marek Czarnacki, ul. Kazury 24/28, 02-795 Warszawa
  Wykonawca został wezwany pismem z dnia 4 grudnia 2013 do uzupełnienia brakujących dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu. W wyznaczonym terminie tj. do dnia 5 grudnia 2013 do godz. 1300, Wykonawca nie dostarczył wymaganych dokumentów.
  Wykonawca został wykluczony z postępowania na podstawie art.24 ust. 2 pkt 4, a oferta Wykonawcy została odrzucona z mocy art. 24 ust. 4.

Zamawiający zawrze umowę z wybranymi Wykonawcami w sprawie zamówienia publicznego, którymi są Firmy – Rafmar Rafał Tkacz, Szymanów 2a/1 lok. 9, 05-532 Baniocha – w zakresie części nr 1, BKZ Owczarek Krzysztof Owczarek, ul. Złotej Wilgi 8 lok. 181, 03-982 Warszawa – w zakresie części nr 2, w terminie określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2, w dniu 11 grudnia 2013.

Osoba odpowiedzialna za treść:Włodzimierz Kobus
Osoba wprowadzająca informację:Agnieszka Borowiecka
Data utworzenia:06-12-2013
Autor ostatnich poprawek:
Data wprowadzenia ostatnich poprawek:
Liczba odwiedzin:646

Wtorek, 18 lutego 2020 roku