szukaj

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o sygnaturze - OEIiZK-335/03/PN/13

Zamawiający:

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie
02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10,

zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759, ze zm.) informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, na roboty budowlane pod nazwą: Remont recepcji i wymiana tablicy głównej elektrycznej w budynku bazy noclegowej OEIiZK "Gościniec" 02-697 Warszawa ul. Rzymowskiego 36 dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

W przedmiotowym postępowaniu prowadzonym w podziale na dwie części zostały złożone dwie oferty w zakresie części nr 1 i dwie oferty w zakresie części nr 2 zamówienia.

Oferty zostały złożone przez trzy Firmy.

Wszystkie trzy Firmy zostały wezwane przez Zamawiającego, pismem z dnia 22 listopada 2013, do uzupełnienia niezłożonych wraz z ofertą dokumentów i oświadczeń. Wszystkie Firmy, złożyły przed upływem wymaganego terminu (25 listopada 2013 godz. 1600), wymagane dokumenty i oświadczenia. Wykonawca - PPHU Niziołek poprzez złożone dokumenty, nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie części nr 2 zamówienia. Pozostałe dokumenty Firm zarówno w zakresie części 1, jak i części 2 zamówienia potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

W zakresie części nr 1 zamówienia, wybrana została oferta firmy:

Nazwa Wykonawcy: PPHU "Niziołek"
Adres Wykonawcy: ul. Kolejowa 114, 21-200 Parczew
Oferta w kryterium oceny ofert - cena 100% uzyskała 100 punktów.

W postępowaniu poza ofertą wygrywającą złożono jedną ważną ofertę firmy:
Firma Remontowo – Budowlana "Remax" Ryszard Walczykowski
03-734 Warszawa, ul. Targowa 68 m. 7
Oferta w kryterium oceny ofert - cena 100% - uzyskała 71.00 punktów.

W zakresie części nr 2 zamówienia, wybrana została oferta firmy:

Nazwa Wykonawcy: El-Tech Piotr Łoziński
Adres Wykonawcy: ul. Stawki 16, 82-500 Kwidzyń
Oferta w kryterium oceny ofert - cena 100% uzyskała 100 punktów.

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono, że oferty firm:
PPHU "Niziołek", ul. Kolejowa 114, 21-200 Parczew – w zakresie części nr 1,
El-Tech Piotr Łoziński, ul. Stawki 16, 82-500 Kwidzyń – w zakresie części nr 2,
odpowiadają wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie Pzp oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Oferty zostały ocenione jako najkorzystniejsze, w oparciu o podane w SIWZ kryterium wyboru (cena 100%).

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w postępowaniu, w zakresie części nr 2 zamówienia, wykluczono Wykonawcę:
PPHU "Niziołek", ul. Kolejowa 114, 21-200 Parczew
Wykonawca nie złożył, do załączonego wraz z ofertą wykazu robót budowlanych (załącznik nr 5a), dowodów na wykonanie robót budowlanych w sposób należyty, zgodny z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończonych.

W odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego w trybie art. 26 ust 3 do uzupełnienia brakujących dokumentów z dnia 2013-11-22, Wykonawca w wyznaczonym terminie do dnia 2013-11-25 do godz. 16.00, nadesłał dokumenty, które nie potwierdzają wykonania robót wyszczególnionych w wykazie załącznika nr 5a (część nr 2 zamówienia) w sposób należyty.

Wykonawca nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawca został wykluczony z postępowania w części nr 2 zamówienia, na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4, a ofertę Wykonawcy uznaje się za odrzuconą w trybie art. 24 ust 4.

Zamawiający zawrze umowę z wybranymi Wykonawcami w sprawie zamówienia publicznego, którymi są Firmy – PPHU "Niziołek", ul. Kolejowa 114, 21-200 Parczew – w zakresie części nr 1, El-Tech Piotr Łoziński, ul. Stawki 16, 82-500 Kwidzyń – w zakresie części nr 2, w terminie określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2, w dniu 3 grudnia 2013.

Osoba odpowiedzialna za treść:Włodzimierz Kobus
Osoba wprowadzająca informację:Agnieszka Borowiecka
Data utworzenia:26-11-2013
Autor ostatnich poprawek:
Data wprowadzenia ostatnich poprawek:
Liczba odwiedzin:425

Czwartek, 27 lutego 2020 roku