szukaj

Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania, akcesoriów komputerowych, sprzętu audiowizualnego i zestawu edukacyjnego

OGLOSZENIE O WSZCZECIU POSTEPOWANIA

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, ze zm.),
Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie
z siedzibą przy ul. Raszyńskiej 8/10, 02-026 Warszawa
ogłasza przetarg nieograniczony, którego wartość, wyrażona w złotych, nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 na:
dostawę sprzętu komputerowego, oprogramowania, akcesoriów komputerowych, sprzętu audiowizualnego i zestawu edukacyjnego.

Wspólny Słownik Zamówień CPV:
30213300-8, 30213100-6, 30232100-5, 30237200-1, 32320000-2, 32420000-3, 32581200-1, 48000000-8, 48190000-6.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest dostępna na stronie internetowej OEIiZK http//bip.oeiizk.waw.pl

 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, akcesoriów komputerowych, sprzętu audiowizualnego i zestawu edukacyjnego o konfiguracji i parametrach technicznych określonych odpowiednio w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 7 do SIWZ.
  Postępowanie prowadzone jest w podziale na sześć części (zadań), z których każde oceniane będzie oddzielnie.
 2. Zakres i wielkość zamówienia określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
 3. Termin realizacji zamówienia - nie później niż do dnia 10 grudnia 2013 r.
 4. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z mocy art. 24 ust. 1 i art. 24 ust. 2 pkt 5, oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu w trybie art. 22 ust. 1.
 5. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca załącza następujące oświadczenia i dokumenty:
  1. oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp,
  2. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wymienionych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp,
  3. Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej co Wykonawca lub informację, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.
  4. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.
  Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie na podstawie załączonych dokumentów, zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia.
  Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
 6. Oferty zostaną ocenione na podstawie następującego kryterium: Cena 100%.
 7. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pok. 307 (sekretariat).
  Termin składania ofert upływa z dniem 6 listopada 2013 r. o godz. 1000.
  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 6 listopada 2013 r. o godz. 1015 w siedzibie Zamawiającego, pokój 304.
 8. Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od daty terminu składania ofert.
 9. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium, nie dopuszcza składania ofert wariantowych, nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego.
 10. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej, nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów.
 11. Powyższe ogłoszenie zostało zamieszczone w BZP w dniu 28 października 2013 r.
 12. Osobą uprawnioną ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest:
  Włodzimierz Kobus tel. (22) 57 94 146 - sprawy proceduralne,
  Hubert Komorek tel. (22) 57 94 198 - sprawy merytoryczne.

Osoba odpowiedzialna za treść:Włodzimierz Kobus
Osoba wprowadzająca informację:Agnieszka Borowiecka
Data utworzenia:28-10-2013
Autor ostatnich poprawek:
Data wprowadzenia ostatnich poprawek:
Liczba odwiedzin:404

Poniedziałek, 17 lutego 2020 roku