szukaj

Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

Zarząd Województwa Mazowieckiego
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie,
ul. Raszyńska 8/10, 02-026 Warszawa.

 1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania określone w ust. 2 i 3.
 2. Stanowisko dyrektora może być powierzone nauczycielowi mianowanemu lub dyplomowanemu, który spełnia łącznie następujące wymagania:
  1. ukończył studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów;
  2. ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą;
  3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
  4. uzyskał przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora:
   1. co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub
   2. pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
   3. w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej.
  5. spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
  6. nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
  7. nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  8. nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
  9. nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, z późn. zm.).
 3. Stanowisko dyrektora może być powierzone również osobie niebędącej nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:
  1. posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej,
  2. ukończyła studia magisterskie,
  3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym,
  4. ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych,
  5. nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
  6. spełnia wymagania określone w ust. 2 pkt 2, 5, 7 i 9.
 4. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
  1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie;
  2. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata;
  3. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
   1. stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo
   2. stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
   3. stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
  4. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 3;
  5. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych, świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
  6. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
  7. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
  8. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  9. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, z późn. zm.);
  10. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela;
  11. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
  12. oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
  13. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
  14. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie
 5. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym, numerem telefonu, adresem e-mail i dopiskiem:
  "Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie"
  w terminie 14 dni od ukazania się ogłoszenia, na adres:
  Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
  ul. Jagiellońska 26
  03-719 Warszawa

Dzień 14 marca 2013 r. jest ostatecznym terminem składania ofert. Termin uważa się za zachowany, jeśli oferta wpłynie do Urzędu najpóźniej w dniu 14 marca 2013 r. do godziny 1600.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Na żądanie organu prowadzącego Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów, których potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie zostały załączone do oferty konkursowej.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Zarząd Województwa Mazowieckiego.

Tryb pracy oraz zakres obowiązków członków Komisji określają Zasady pracy komisji konkursowej.

Osoba odpowiedzialna za treść:Agnieszka Borowiecka
Osoba wprowadzająca informację:Agnieszka Borowiecka
Data utworzenia:27-02-2013
Autor ostatnich poprawek:Agnieszka Borowiecka
Data wprowadzenia ostatnich poprawek:27-02-2013
Liczba odwiedzin:653

Niedziela, 23 lutego 2020 roku