szukaj

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o sygnaturze - OEIiZK-335/03/PN/12

Zamawiający:

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie
02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10,

zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759, ze zm.) informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, w podziale na części (zadania), na dostawę sprzętu komputerowego, oprogramowania, sprzętu audiowizualnego i serwerów dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

W przedmiotowym postępowaniu złożono: cztery oferty w zakresie zadania nr 1, pięć ofert w zakresie zadania nr 2, trzy oferty w zakresie zadania nr 3 i trzy oferty w zakresie zadania nr 4.

W zakresie zadania nr 1 wybrana została oferta firmy:

Nazwa Wykonawcy: Centrum Informatyczne POLSOFT s.c.
Arkadiusz Serodziński, Elżbieta Karkut-Czarnobil

Adres Wykonawcy: 03-893 Warszawa, ul. Bukowiecka 92
Oferta w kryterium oceny ofert - cena 100% - uzyskała 100 punktów.

W postępowaniu poza ofertą wygrywającą nie złożono ważnych ofert.

W zakresie zadania nr 2 wybrana została oferta firmy:

Nazwa Wykonawcy: Centrum Informatyczne POLSOFT s.c.
Arkadiusz Serodziński, Elżbieta Karkut-Czarnobil

Adres Wykonawcy: 03-893 Warszawa, ul. Bukowiecka 92
Oferta w kryterium oceny ofert - cena 100% uzyskała 100 punktów.

W postępowaniu poza ofertą wygrywającą złożono ważną ofertę:

 • Nazwa Wykonawcy: PHPU Zuber, Andrzej Zuber,
  Adres Wykonawcy: ul. Krakowska 29 C, 50-424 Wrocław
  Oferta w kryterium oceny ofert - cena 100% uzyskała 55,59 punktów

W zakresie zadania nr 3 wybrana została oferta firmy:

Nazwa Wykonawcy: Perfect Displays Sp. z o.o.
Adres Wykonawcy: ul. Ku Wiśle 7 lok 60, 00-707 Warszawa
Oferta w kryterium oceny ofert - cena 100% uzyskała 100 punktów.

W postępowaniu poza ofertą wygrywającą nie złożono ważnych ofert.

W zakresie zadania nr 4 wybrana została oferta firmy:

Nazwa Wykonawcy: COMPUTER GROUP PAKT Witecki Marciniak Sp. J.
Adres Wykonawcy: ul. Indiry Gandhi 35 lok. U11, 02-776 Warszawa
Oferta w kryterium oceny ofert - cena 100% uzyskała 100 punktów.

W postępowaniu poza ofertą wygrywającą złożono ważną ofertę:

 • Nazwa Wykonawcy: Centrum Informatyczne Polsoft s.c.
  Arkadiusz Serodziński, Elżbieta Karkut-Czarnobil

  Adres Wykonawcy: ul. Bukowiecka 92, 03-893 Warszawa,
  Oferta w kryterium oceny ofert - cena 100% uzyskała 93,60 punktów.

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszych ofert:

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono, że oferty firm: Centrum Informatyczne POLSOFT s.c. - w zakresie zadania nr 1 i 2, Perfect Displays Sp. z o.o. w zakresie zadania nr 3 i COMPUTER GROUP PAKT Witecki Marciniak Sp. J. - dla zadania nr 4 odpowiadają wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie Pzp oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Oferty zostały ocenione jako najkorzystniejsze, w oparciu o podane w SIWZ kryterium wyboru (cena 100%), proponując najniższą cenę.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że:

 • w postępowaniu w zakresie zadania nr 1 odrzucono oferty Wykonawców:
  1. Nazwa Wykonawcy: PHPU Zuber, Andrzej Zuber,
   Adres Wykonawcy: ul. Krakowska 29 C, 50-424 Wrocław
   Pozycja 8 - Urządzenie wielofunkcyjne, brak tonerów z możliwością druku co najmniej 4000 stron, przy 5% pokryciu wydruku.
   Treść oferty nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
   Art. 89 ust 1 pkt 2
  2. Nazwa Wykonawcy: COMPUTER GROUP PAKT Witecki Marciniak Sp. J.
   Adres Wykonawcy: ul. Indiry Gandhi 35 lok. U11, 02-776 Warszawa
   Pozycja 9 w ofercie umieszczono pamięć flash o pojemności 32GB, niezgodne ze specyfikacją, wymagana pojemność - 64GB
   Pozycja 8 - urządzenie wielofunkcyjne, rozszerzona funkcjonalność o druk kolorowy mimo, że w ofercie wystarczyło podać urządzenie monochromatyczne. Istnieje ryzyko zwiększenia kosztów eksploatacji mimo wydruków jedynie czarno-białych.
   Treść oferty nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
   Art. 89 ust 1 pkt 2
  3. Nazwa Wykonawcy: OFFICE PULSE B. Wójcik Sp. J.
   Adres Wykonawcy: Kady 48 C, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
   Pozycja 19 niezgodna ze specyfikacją, Kingston MobileLite G2 jest zgodny tylko ze standardem USB 2.0 – nie obsługuje prędkości transmisji ze standardu USB 3.0.
   Treść oferty nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
   Art. 89 ust 1 pkt 2
 • w postępowaniu w zakresie zadania nr 2 odrzucono oferty Wykonawców:
  1. Nazwa Wykonawcy: APEX SYSTEM Sp. z o.o.
   Adres Wykonawcy: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa
   Wykonawca popełnił błąd w obliczeniu ceny. W formularzu ofertowym poz. 2 - Ÿle naliczona kwota podatku VAT – odpowiadająca wartości VAT 30%. W formularzu ofertowym poz. 3 - Ÿle zaokrąglona kwota podatku VAT - różnica 1 gr.
   Jako wartości prawidłowe Zamawiający przyjął stawki jednostkowe netto.
   Oferta zawiera błędy w obliczeniu ceny.
   Art. 89 ust. 1 pkt 6.
  2. Nazwa Wykonawcy: Corsoft Andrzej Korzeniewski
   Adres Wykonawcy: ul. Trzykrotki 6, 04-724 Warszawa
   Wykonawca nie złożył w ofercie oświadczenia z zakresu braku podstaw do wykluczenia w trybie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. (załącznik nr 5 do SIWZ - dla osób fizycznych). W odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do uzupełnienia dokumentów z dnia 2012-11-30 w trybie art. 26 ust 3, Wykonawca w wyznaczonym terminie nadesłał wymagane oświadczenie przy pomocy faksu. Z uwagi na wymaganą pisemność postępowania nadesłane faksem oświadczenie nie może być uznane jako ważne. Powyższe normują zapisy: Siwz Część VII, pkt 4 "Wykonawca, ofertę wraz z wymaganymi załącznikami określonymi w niniejszej specyfikacji, przedstawia, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, …". Część IX SIWZ pkt 1 "Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub za pomocą faksu z wyłączeniem oferty i załączników, które, pod rygorem nieważności, muszą być złożone na piśmie". Również zapis zamieszczony w wezwaniu do uzupełnienia dokumentów "Zamawiający żąda uzupełnienia oświadczenia, które Wykonawca winien złożyć w siedzibie Zamawiającego…."
   Wykonawca nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Art. 24 ust 2 pkt 4.
   Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
   Art. 24 ust 4.
  3. Nazwa Wykonawcy: COMPUTER GROUP PAKT Witecki Marciniak Sp. J.
   Adres Wykonawcy: ul. Indiry Gandhi 35 lok. U11, 02-776 Warszawa
   W odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego z dn. 2012-12-04 do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny oprogramowania, Wykonawca, w wyznaczonym terminie, nadesłał wyjaśnienie potwierdzające zarzut Zamawiającego.
   Oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
   Art. 89 ust. 1 pkt 4.
 • w postępowaniu w zakresie zadania nr 3 odrzucono oferty Wykonawców:
  1. Nazwa Wykonawcy: PHPU Zuber, Andrzej Zuber,
   Adres Wykonawcy: ul. Krakowska 29 C, 50-424 Wrocław
   Nettop w pozycji pierwszej nie posiada karty sieciowej bezprzewodowej z zewnętrzną anteną. Urządzenie za duże, może być problem z podłączeniem do telewizora.
   Treść oferty nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
   Art.89 ust 1 pkt 2.
  2. Nazwa Wykonawcy: OFFICE PULSE B. Wójcik Sp. J.
   Adres Wykonawcy: Kady 48 C, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
   Brak filtrów UV przy obiektywach (pozycje 5b i 5c), Brak podanego modelu GRIP (pozycja 5e), Lampa błyskowa niezgodna ze specyfikacją (pozycja 5d), zbyt mała liczba przewodnia.
   Treść oferty nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
   Art.89 ust 1 pkt 2.
 • w postępowaniu w zakresie zadania nr 4 odrzucono ofertę Wykonawcy:
  1. 1. Nazwa Wykonawcy: RESTOR P. Anton, A. Czapski, T. Roztropowicz Sp. J.
   Adres Wykonawcy: ul. Dworkowa 2/107A, 00-784 Warszawa
   Dysk twardy wymieniony w pozycji 6 ma tylko 60GB pojemności, wymagania specyfikacji SIWZ to co najmniej 80GB.
   Treść oferty nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
   Art.89 ust 1 pkt 2.

Zamawiający zawrze umowy z wybranymi Wykonawcami w sprawie zamówienia publicznego, w terminie określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2, w dniu 2012-12-11.

Osoba odpowiedzialna za treść:Włodzimierz Kobus
Osoba wprowadzająca informację:Agnieszka Borowiecka
Data utworzenia:05-12-2012
Autor ostatnich poprawek:
Data wprowadzenia ostatnich poprawek:
Liczba odwiedzin:645

Czwartek, 27 lutego 2020 roku