szukaj

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze kierownika Działu Obsługi Bazy Noclegowej Gościniec

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie przy ul. Raszyńskiej 8/10 ogłasza nabór kandydatów na stanowisko

kierownika Działu Obsługi Bazy Noclegowej Gościniec (1 etat)
(Ośrodek Szkoleniowy - Baza Noclegowa Gościniec
przy ul. Rzymowskiego 36)

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

 • organizowanie i kierowanie pracą Działu Obsługi Bazy Noclegowej Gościniec, wyznaczanie pracownikom zadań do wykonania;
 • inicjowanie różnych działań mających na celu zapewnienie właściwych warunków pracy i zakwaterowania uczestnikom kursów i szkoleń komputerowych organizowanych w Gościńcu oraz innym klientom, w tym nadzór nad obsługą informatyczną działalności Działu;
 • budowanie procedur zapewniania jakości usług w Gościńcu i nadzór nad ich realizacją;
 • współpraca ze szkołami, placówkami doskonalenia nauczycieli i innymi placówkami oświatowymi w zakresie organizowania w Gościńcu seminariów, konferencji, wykładów, warsztatów, szkoleń i innych zadań oświatowych;
 • współpraca z Działem Organizacji Szkoleń w zakresie różnych form doskonalenia, które mogą być organizowane w Gościńcu;
 • przygotowywanie wstępnych propozycji umów z klientami oraz w zakresie zamówień publicznych, dotyczących Gościńca;
 • wypełnianie zadań przypisanych osobie kierującej w zakresie kontroli zarządczej;
 • nadzór nad obiegiem dokumentów w Gościńcu;
 • nadzór nad realizacją procedur dotyczących przestrzegania przepisów BHP i p.poż. w Gościńcu;
 • bieżąca analiza efektywności działania Gościńca;
 • współudział w przygotowywaniu planu finansowego OEIiZK na następny rok;
 • współpraca z organami prowadzącymi (samorządami) i sprawującymi nadzór pedagogiczny i innymi podmiotami (restauracjami, hotelami, itp.) w zakresie realizowanych zadań.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Praca w budynkach Ośrodka oraz poza nimi. Budynek Ośrodka przy ul. Rzymowskiego 36, trzypiętrowy bez windy, jest częściowo dostosowany do osób poruszających się na wózkach inwalidzkich (podjazdy, ciągi komunikacyjne). Budynek przy ul. Raszyńskiej 8/10 - trzypiętrowy bez windy.

Stanowisko pracy jest związane z pracą przy komputerze, odpowiedzialnością za pracę Działu, przemieszczaniem się wewnątrz budynku oraz w terenie.

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • wykształcenie wyższe,
 • minimum pięcioletni staż pracy,
 • minimum dwuletnie doświadczenie zawodowe w szkołach/placówkach oświatowych.

Wymagania dodatkowe:

 • preferowane doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym,
 • umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu Ms Office i korzystania z sieci Internet,
 • znajomość regulacji prawnych z zakresu ustawy o pracownikach samorządowych, rozporządzenia o placówkach doskonalenia nauczycieli,
 • znajomość specyfiki pracy placówek doskonalenia nauczycieli,
 • dyspozycyjność, komunikatywność, organizacja pracy własnej, dążenie do rezultatów.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,
 • list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe,
 • koncepcja pracy Ośrodka Szkoleniowego - Bazy Noclegowej Gościniec przy ul. Rzymowskiego 36 na rok 2013 z uwzględnieniem zadań oświatowych Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie jako wojewódzkiej placówki doskonalenia nauczycieli,
 • podpisane odręcznie oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,
 • podpisane odręcznie oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
 • podpisane odręcznie oświadczenie o niekaralności za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe (osoby, którym zostanie zaproponowana praca w Ośrodku będą zobowiązane do dostarczenia zapytania z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżania publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe),
 • podpisane odręcznie oświadczenie o treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.)".

WskaŸnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaŸnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Oferty należy składać do 4 grudnia 2012 r. w głównej siedzibie Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, przy ul. Raszyńskiej 8/10 w pok. 306 piętro III, w godzinach 800-1600. Dokumenty uważa się za dostarczone, jeżeli wypłynęły do Ośrodka w terminie do dnia 4 grudnia 2012 r. do godziny 1600.

Oferty złożone po terminie lub nie zawierające wymaganych dokumentów nie będą brane pod uwagę.

Do rozmów kwalifikacyjnych zostaną zaproszeni, w ciągu 10 dni, kandydaci spełniający wymienione kryteria.

Osoba odpowiedzialna za treść:Grażyna Gregorczyk
Osoba wprowadzająca informację:Agnieszka Borowiecka
Data utworzenia:23-11-2012
Autor ostatnich poprawek:Agnieszka Borowiecka
Data wprowadzenia ostatnich poprawek:26-11-2012
Liczba odwiedzin:412

Czwartek, 9 kwietnia 2020 roku