szukaj

Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania, sprzętu audiowizualnego i serwerów

OG£OSZENIE O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, ze zm.),
Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie
z siedzibą przy ul. Raszyńskiej 8/10, 02-026 Warszawa
ogłasza przetarg nieograniczony, którego wartość, wyrażona w złotych, nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 na:
dostawę sprzętu komputerowego, oprogramowania, sprzętu audiowizualnego i serwerów.

Wspólny Słownik Zamówień CPV:
30213100-6, 30231300-0, 30236000-2, 30232110-8, 30213300-8, 30211000-1, 30233141-1, 32320000-2, 38652100-1, 38651000-3, 48820000-2, 48000000-8, 48190000-6.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest dostępna na stronie internetowej OEIiZK http//bip.oeiizk.waw.pl

 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, sprzętu audiowizualnego i serwerów, o konfiguracji i parametrach technicznych określonych odpowiednio w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku 7 do SIWZ.
  Postępowanie prowadzone jest w podziale na cztery części (zadania), z których każde oceniane będzie oddzielnie.
 2. Zakres i wielkość zamówienia określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
 3. Termin realizacji zamówienia – nie póŸniej niż do dnia 21 grudnia 2012 r.
 4. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z mocy art. 24 ust. 1, oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu w trybie art. 22 ust. 1.
 5. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca załącza następujące oświadczenia i dokumenty:
  1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wymienionych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp,
  2. oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 24 ust.1 ustawy Pzp,
  3. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a dla osób fizycznych oświadczenie z zakresu art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy.
  Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie na podstawie załączonych dokumentów, zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia.
  Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
 6. Oferty zostaną ocenione na podstawie następującego kryterium:
  Cena 100 %.
 7. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pok. 307 (sekretariat). Termin składania ofert upływa z dniem 29 listopada 2012 r. o godz. 1000.
  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 listopada 2012 r. o godz. 1015 w siedzibie Zamawiającego, pokój 304.
 8. Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od daty terminu składania ofert.
 9. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium, nie dopuszcza składania ofert wariantowych, nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego.
 10. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej, nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów.
 11. Powyższe ogłoszenie zostało zamieszczone w BZP w dniu 21 listopada 2012 r.
 12. Osobą uprawnioną ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest:
  Włodzimierz Kobus tel. 22 579 41 46 - sprawy proceduralne.
  Hubert Komorek tel. 22 579 41 98 - sprawy merytoryczne część I, II, III,
  Grzegorz Kapciak kom. 695 73 80 61 – sprawy merytoryczne część IV.

Osoba odpowiedzialna za treść:Włodzimierz Kobus
Osoba wprowadzająca informację:Agnieszka Borowiecka
Data utworzenia:21-11-2012
Autor ostatnich poprawek:
Data wprowadzenia ostatnich poprawek:
Liczba odwiedzin:472

Poniedziałek, 17 lutego 2020 roku