szukaj

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze samodzielnego referenta

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie przy ul. Raszyńskiej 8/10 ogłasza nabór kandydatów na stanowisko

samodzielnego referenta (1 etat)

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

 • zorganizowanie pracy oddziału Sklepiku Ośrodka przy ul. Nowogrodzkiej 73,
 • prowadzenie Sklepiku dla słuchaczy szkoleń oraz dla przedstawicieli szkół przy ul. Nowogrodzkiej 73 oraz w miarę potrzeb przy ul. Raszyńskiej 8/10,
 • właściwe przyjmowanie, wydawanie i zabezpieczanie towarów zgodnie z obowiązującą w tym zakresie instrukcją,
 • współudział w organizacji konferencji, seminariów, uroczystości oświatowych,
 • współpraca z księgowością (rozliczanie wystawionych faktur i przyjętych pieniędzy),
 • analiza i kontrola należności Ośrodka,
 • prowadzenie windykacji należności Ośrodka,
 • prowadzenie archiwum Ośrodka (mi.in. klasyfikowanie dokumentacji zgodnie z przepisami; ocenianie, czy dokumentacja podlega brakowaniu).

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Praca w budynkach Ośrodka oraz poza nimi. Budynek Ośrodka przy ul. Nowogrodzkiej 73 jest dostosowany do osób poruszających się na wózkach inwalidzkich (winda, ciągi komunikacyjne). W budynku przy ul. Raszyńskiej 8/10 praca na III piętrze, bez windy. Stanowisko pracy jest związane z pracą przy komputerze, przemieszczaniem się wewnątrz budynku oraz w terenie.

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • wykształcenie co najmniej średnie,
 • co najmniej roczny staż pracy.

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość programu Symfonia Handel
 • obsługa kasy fiskalnej,
 • umiejętność pracy z pakietem Ms Office i korzystania z sieci Internet,
 • obsługa urządzeń biurowych,
 • znajomość regulacji prawnych z zakresu rachunkowości oraz prowadzenia archiwum zakładowego,
 • dyspozycyjność (planowane jest zatrudnienie pracownika w równoważnym systemie czasu pracy), komunikatywność, rzetelność, odpowiedzialność, samodzielność, wysoka kultura osobista.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz staż pracy,
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (osoby, którym zostanie zaproponowana praca w Urzędzie będą zobowiązane do dostarczenia zapytania z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżania publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe),
 • oświadczenie o treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych
  (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.)".

WskaŸnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaŸnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Oferty należy składać do 20 września 2012 r. w głównej siedzibie Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, przy ul. Raszyńskiej 8/10 w pok. 306 piętro III, w godzinach 745-1545 lub w pok. 307, piętro III w godzinach 800-1600. Dokumenty uważa się za dostarczone, jeżeli wypłynęły do Ośrodka w terminie do dnia 20 września 2012 r. do godziny 1600.

Oferty złożone po terminie lub nie zawierające wymaganych dokumentów nie będą brane pod uwagę.

Do rozmów kwalifikacyjnych zostaną zaproszeni, w ciągu 10 dni, kandydaci spełniający wymienione kryteria.

Osoba odpowiedzialna za treść:Agnieszka Borowiecka
Osoba wprowadzająca informację:Agnieszka Borowiecka
Data utworzenia:10-09-2012
Autor ostatnich poprawek:
Data wprowadzenia ostatnich poprawek:
Liczba odwiedzin:388

Czwartek, 9 kwietnia 2020 roku