szukaj

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o sygnaturze - OEIiZK-335/01/PN/12

Zamawiający:

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie
02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10,

zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759, ze zm.) informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pod nazwą Ocieplenie elewacji budynku Ośrodka Szkoleniowego Gościniec, Warszawa, ul. Rzymowskiego 36, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

W przedmiotowym postępowaniu zostało złożonych pięć ofert.

Wybrana została oferta nr 4 firmy:

PRACE OGÓLNOBUDOWLANE Remonty i wykończenia Jacek Kuciński
Brzóza, ul. Przecinka 7, 26-903 Głowaczów.

Oferta w kryterium oceny ofert - cena 100 % - uzyskała 100 punktów.

W postępowaniu poza ofertą wygrywającą złożono ważne oferty:

 • Nr 1. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe INGO, ul. Truskawiecka 3a, 02-029 Warszawa,
  Oferta w kryterium oceny ofert - cena 100 % uzyskała 48,45 punktów.
 • Nr 3. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe CEZAR, ul. Kasprowicza 3, 33-300 Nowy Sącz,
  Oferta w kryterium oceny ofert - cena 100 % uzyskała 76,12 punktów.
 • Nr 5. Spektrum Piotr Szymański ul. £ączyny 2/52 02-820 Warszawa,
  Oferta w kryterium oceny ofert - cena 100 % uzyskała 96,23 punktów.

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszych ofert:

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono, że oferta nr 4 firmy:
PRACE OGÓLNOBUDOWLANE Remonty i wykończenia Jacek Kuciński
Brzóza, ul. Przecinka 7, 26-903 Głowaczów.

odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie Pzp oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Oferta została ocenione jako najkorzystniejsza, w oparciu o podane w SIWZ kryterium wyboru (cena 100%).

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w postępowaniu wykluczono Wykonawcę:

 • Nr 2. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe OPTIMAX, ul. Grójecka 119a/7, 02-120 Warszawa.
Wykonawca nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
Wykonawca nie złożył wraz z ofertą:

 • dokumentu potwierdzającego, że jest ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków na kwotę co najmniej 450000 zł,
 • oświadczenia z zakresu braku podstaw do wykluczenia w trybie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp,
 • wykazu wykonania dwóch robót w zakresie ocieplenia budynku o wartości co najmniej 150000 zł brutto każda wraz z udokumentowaniem ich należytej realizacji,
 • dokumentu wskazującego osobę do pełnienia funkcji Kierownika budowy wraz z udokumentowaniem uprawnień tej osoby do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie bez ograniczeń.

Ponadto, na załączonym do oferty kosztorysie brak podpisu Wykonawcy, a załącznik nr 3a do SIWZ został błędnie wypełniony.

W odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego w trybie art. 26 ust 3 do uzupełnienia w/w braków i wad z dnia 2012-07-25, Wykonawca w wyznaczonym terminie do dnia 2012-07-27 do godz. 1500, nie nadesłał wymaganych dokumentów.

Wykonawca został wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4, a ofertę Wykonawcy uznaje się za odrzuconą w trybie art. 24 ust 4.

Zamawiający zawrze umowy z wybranym Wykonawcą w sprawie zamówienia publicznego, którym jest Firma - PRACE OGÓLNOBUDOWLANE Remonty i wykończenia, Jacek Kuciński, Brzóza, ul. Przecinka 7, 26-903 Głowaczów, w terminie określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2, w dniu 2012-08-14.

Osoba odpowiedzialna za treść:Włodzimierz Kobus
Osoba wprowadzająca informację:Agnieszka Borowiecka
Data utworzenia:31-07-2012
Autor ostatnich poprawek:
Data wprowadzenia ostatnich poprawek:
Liczba odwiedzin:580

Wtorek, 18 lutego 2020 roku