szukaj

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o sygnaturze - 335/03/PN/11

Zamawiający:

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie
02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10,

zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759, ze zm.) informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, w podziale na części (zadania), na dostawę sprzętu komputerowego, oprogramowania, sprzętu audiowizualnego i RTV dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

W przedmiotowym postępowaniu zostało złożonych sześć ofert w zakresie zadania nr 1, dwie oferty w zakresie zadania nr 2, trzy oferty w zakresie zadania nr 3 i trzy oferty w zakresie zadania nr 4.

W zakresie zadania nr 1 wybrana została oferta firmy:

Nazwa Wykonawcy: Centrum Informatyczne POLSOFT s.c.
Arkadiusz Serodzyński, Elżbieta Karkut-Czarnobil

Adres Wykonawcy: 03-893 Warszawa, ul. Bukowiecka 92
Oferta w kryterium oceny ofert - cena 100 % - uzyskała 100 punktów.

W postępowaniu poza ofertą wygrywającą złożono ważną ofertę:
ATUT CENTRUM Sp. z o.o. Al. Lotników 1, 02-668 Warszawa
Oferta w kryterium oceny ofert - cena 100 % uzyskała 85,47 punktów (po poprawieniu omyłek rachunkowych)

W zakresie zadania nr 2 wybrana została oferta firmy:

Nazwa Wykonawcy: COMPUTER GROUP PAKT Witecki Marciniak Sp. J.
Adres Wykonawcy: ul. Indiry Gandhi 35 lok. U11, 02-776 Warszawa
Oferta w kryterium oceny ofert - cena 100 % uzyskała 100 punktów.

W postępowaniu poza ofertą wygrywającą złożono ważną ofertę:
ATUT CENTRUM Sp. z o.o. Al. Lotników 1, 02-668 Warszawa
Oferta w kryterium oceny ofert - cena 100 % uzyskała 77,67 punktów (po poprawieniu omyłek rachunkowych)

W zakresie zadania nr 3 wybrana została oferta firmy:

Nazwa Wykonawcy: COMPUTER GROUP PAKT Witecki Marciniak Sp. J.
Adres Wykonawcy: ul. Indiry Gandhi 35 lok. U11, 02-776 Warszawa
Oferta w kryterium oceny ofert - cena 100 % uzyskała 100 punktów.

W postępowaniu poza ofertą wygrywającą złożono ważną ofertę:
ATUT CENTRUM Sp. z o.o. Al. Lotników 1, 02-668 Warszawa
Oferta w kryterium oceny ofert - cena 100 % uzyskała 93,05 punktów (po poprawieniu omyłek rachunkowych).

W zakresie zadania nr 4 wybrana została oferta firmy:

Nazwa Wykonawcy: COMPUTER GROUP PAKT Witecki Marciniak Sp. J.
Adres Wykonawcy: ul. Indiry Gandhi 35 lok. U11, 02-776 Warszawa
Oferta w kryterium oceny ofert - cena 100 % uzyskała 100 punktów.

W postępowaniu poza ofertą wygrywającą złożono ważną ofertę:
ATUT CENTRUM Sp. z o.o. Al. Lotników 1, 02-668 Warszawa
Oferta w kryterium oceny ofert - cena 100 % uzyskała 99,81 punktów (po poprawieniu omyłek rachunkowych)

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszych ofert:

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono, że oferta firmy Centrum Informatyczne POLSOFT s.c. w zakresie zadania nr 1 i oferty firmy COMPUTER GROUP PAKT Witecki Marciniak Sp. J. - dla zadań nr 2, 3, 4 odpowiadają wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie Pzp oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Oferty zostały ocenione jako najkorzystniejsze, w oparciu o podane w SIWZ kryterium wyboru (cena 100%), proponują najniższą cenę.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że:

 • w postępowaniu w zakresie zadania nr 1 odrzucono oferty Wykonawców:
  1. ALLTECH Sp. J Zdzisław Pająk, Artur Pająk 09-407 Płock, ul. Spółdzielcza 33
   Poz. 2 Procesor Intel Core E5700 - wg. specyfikacji umieszczonej na stronie producenta, nie jest wykonany w litografii 32 nm ani nie zawiera zintegrowanego układu graficznego (IGP), co było wymogiem SIWZ (załącznik nr 7 część 1 pkt. 2)
   Poz. 13 Dyktafon Sony BX112 - wg. specyfikacji umieszczonej na stronie producenta nie ma możliwości podłączenia do komputera PC przez port USB, co było wymogiem SIWZ (załącznik nr 7 część 1 pkt. 13)
   Treść oferty nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
   Art. 89 ust 1 pkt 2
  2. Qube-Electronics Jędrzej Kubica 42-622 Œwierklaniec, ul. Bizja
   Poz. 6 b. brak odpowiedzi na ten punkt specyfikacji SIWZ, wymieniona Motorola Xoom jest zgodna tylko z punktem 6 a. natomiast jej wymiary jak i waga wg. specyfikacji umieszczonej na stronie producenta nie pasują do specyfikacji SIWZ (załącznik nr 7 część 1 pkt. 6 b.) (chodziło o podanie dwóch różnych tabletów)
   Poz. 11 Zasilacz UPS Gembird UPS-PC-1202AP - wg. specyfikacji umieszczonej na stronie producenta, zasilacz UPS nie ma minimum trzech gniazd typu E (gniazda z bolcem), co było wymogiem SIWZ (załącznik nr 7 część 1 pkt. 11)
   Treść oferty nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
   Art. 89 ust 1 pkt 2
   Jednocześnie Zamawiający informuje o błędach pisarskich popełnionych przez Wykonawcę.
   1. niewypełnione rubryki tabeli Formularza Cenowego: łączna wartość netto, podatku VAT i brutto cen ofertowych Wykonawcy,
   2. w opisie ceny brutto słownie Formularza Ofertowego niepotrzebne słowo "tysięcy" po słowach "sześćdziesiąt osiem".
   Niepoprawienie uchybienia pozostaje bez wpływu na ważność oferty, która podlega odrzuceniu z uwagi na niespełnienie warunków opisu sprzętu w SIWZ.
  3. ANNCOMP I Sp. z o.o. 01-360 Warszawa, ul. Człuchowska 37
   Poz. 3 Monitor BenQ g2450hm - wg. specyfikacji umieszczonej na stronie producenta monitor nie posiada opcji PIVOT, co było wymogiem SIWZ (załącznik nr 7 część 1 pkt. 3)
   Treść oferty nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
   Art. 89 ust 1 pkt 2
  4. COMPUTER GROUP PAKT Witecki Marciniak SP. J. 02-776 Warszawa, ul. Indiry Gandhi 35 lok. U11,
   Poz. 12 Zasilacz komputerowy TAKE ME 350 PFC - wg. specyfikacji umieszczonej na stronie producenta nie ma wiatraka 120mmx120mm, co było wymogiem SIWZ (załącznik nr 7 część 1 poz. 12)
   Treść oferty nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
   Art. 89 ust 1 pkt 2
 • z postępowaniu wykluczono Wykonawcę:
  1. PHPU ZUBER, Andrzej Zuber 50-424 Wrocław ul. Krakowska 29 C
   Wykonawca nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Art.24 ust 2 pkt 4.
   Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą (w zakresie obu zadań). Art. 24 ust 4.
   Wykonawca nie złożył w ofercie oświadczenia z zakresu braku podstaw do wykluczenia w trybie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. (załącznik nr 5 do SIWZ - dla osób fizycznych).
   W odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do uzupełnienia dokumentów z dnia 2011-11-15 w trybie art. 26 ust 3, Wykonawca w wyznaczonym terminie nadesłał wymagane oświadczenie przy pomocy faksu. Z uwagi na wymaganą pisemność postępowania nadesłane faksem oświadczenie nie może być uznane jako ważne. Powyższe normują zapisy: Siwz Część VII, pkt 4 "Wykonawca, ofertę wraz z wymaganymi załącznikami określonymi w niniejszej specyfikacji, przedstawia, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, …". Część IX SIWZ "Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub za pomocą faksu z wyłączeniem oferty i załączników, które, pod rygorem nieważności, muszą być złożone na piśmie". Również zapis zamieszczony w wezwaniu do uzupełnienia dokumentów "Zamawiający żąda uzupełnienia oświadczenia, które Wykonawca winien złożyć w siedzibie Zamawiającego…."

Zamawiający zawrze umowy z wybranymi Wykonawcami w sprawie zamówienia publicznego, w terminie określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2, w dniu 2011-11-24.

Osoba odpowiedzialna za treść:Włodzimierz Kobus
Osoba wprowadzająca informację:Agnieszka Borowiecka
Data utworzenia:18-11-2011
Autor ostatnich poprawek:
Data wprowadzenia ostatnich poprawek:
Liczba odwiedzin:484

Czwartek, 9 kwietnia 2020 roku