szukaj

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o sygnaturze - 335/02/PN/11

Zamawiający:

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie
02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10,

zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759, ze zm.) informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę pod nazwą: zakup energii elektrycznej na potrzeby budynków OEIiZK w Warszawie dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone dwie oferty.

Wybrana została oferta firmy:
Nazwa Wykonawcy: PGE Obrót Spółka Akcyjna
Adres Wykonawcy: 35-959 Rzeszów, ul. 8-go Marca 6
Oferta w kryterium oceny ofert - cena 100 % uzyskała 100 punktów.

W postępowaniu poza ofertą wygrywającą złożono ważną ofertę: Energa-Obrót S.A.
80-870 Gdańsk
ul. Mikołaja Reja 29
Oferta w kryterium oceny ofert - cena 100 % uzyskała 99,88 punktów

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:
Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono, że oferta firmy PGE Obrót Spółka Akcyjna 35-959 Rzeszów, ul. 8-go Marca 6 odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie Pzp oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Oferta została oceniona jako najkorzystniejsze, w oparciu o podane w SIWZ kryterium wyboru (cena100%), proponuje najniższą cenę.

Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą w sprawie zamówienia publicznego, w terminie określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2, w dniu 2011-11-24.

Osoba odpowiedzialna za treść:Włodzimierz Kobus
Osoba wprowadzająca informację:Agnieszka Borowiecka
Data utworzenia:17-11-2011
Autor ostatnich poprawek:
Data wprowadzenia ostatnich poprawek:
Liczba odwiedzin:403

Czwartek, 9 kwietnia 2020 roku