szukaj

Zakup energii elektrycznej na potrzeby budynków OEIiZK w Warszawie

OG£OSZENIE O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759, ze zm.),
Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie
z siedzibą przy ul. Raszyńskiej 8/10, 02-026 Warszawa
ogłasza przetarg nieograniczony, którego wartość, wyrażona w złotych, nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 na:
zakup energii elektrycznej na potrzeby budynków OEIiZK w Warszawie.

Wspólny Słownik Zamówień CPV: 09.00.00.00-3, 09.30.00.00-2.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest dostępna na stronie internetowej OEIiZK http//bip.oeiizk.waw.pl

 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej na potrzeby budynków Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie ul. Raszyńska 8/10.
 2. Zakres zamówienia obejmuje zakup energii elektrycznej do trzech punktów poboru energii, zlokalizowanych w budynkach Ośrodka przy ulicach: Raszyńska 8/10, Nowogrodzka 73, Rzymowskiego 36.
  1. Szacunkowa, łączna ilość dostarczanej energii elektrycznej w okresie dostawy wyniesie: 270 MWh - energia czynna rozliczana w strefie całodobowej.
   Zamawiający zastrzega, że w okresie trwania umowy, szacunkowe ilości zużytej energii elektrycznej mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu.
  2. Moc umowna: przyłącze nr 1 - 40 kW (Raszyńska 8/10), przyłącze nr 2 - 44 kW (Nowogrodzka 73), przyłącze nr 3 - 32 kW (Rzymowskiego 36).
  3. Grupa taryfowa C 11 - (ul. Rzymowskiego 36), C 21 - (ul.Raszyńska 8/10 i Nowogrodzka 73).
 3. Energia elektryczna powinna spełniać standardy techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo Energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami.
 4. Termin realizacji zamówienia – od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.
 5. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z mocy art. 24 ust. 1, oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu w trybie art. 22 ust.1, w szczególności:
  • posiadają aktualną koncesję na obrót energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U z 2006 r. Nr 89, poz. 625 ze zm.),
  • posiadają zawartą i obowiązującą generalną umowę dystrybucyjną (GUD) z właściwym Zamawiającemu Operatorem Systemu Dystrybucyjnego.
 6. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca załącza m. in. następujące oświadczenia i dokumenty:
  1. oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 24 ust.1, 2 ustawy Pzp,
  2. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wymienionych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp,
  3. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a dla osób fizycznych oświadczenie z zakresu art. 24 ust.1 pkt 2,
  4. aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, zgodnie z art. 32 ustawy Prawo energetyczne, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,
  5. oświadczenie o posiadaniu ważnej umowy dystrybucyjnej z właściwym Zamawiającemu Operatorem Systemu Dystrybucyjnego z podaniem numeru umowy, okresu ważności.
 7. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie na podstawie załączonych dokumentów, zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia.
  Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
  Oferty zostaną ocenione na podstawie następującego kryterium: Cena 100 %.
 8. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pok. 307 (sekretariat).
  Termin składania ofert upływa z dniem 16 listopada 2011 r. o godz. 1000.
  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 listopada 2011 r. o godz. 1015 w siedzibie Zamawiającego, pokój 304.
  Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od daty terminu składania ofert.
 9. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium, nie dopuszcza składania ofert częściowych, lub wariantowych, nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego.
 10. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej, nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów.
 11. Powyższe ogłoszenie zostało zamieszczone w BZP w dniu 7 listopada 2011 r.
 12. Osobą uprawnioną ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest:
  Włodzimierz Kobus tel. 22 579 41 46, fax 22 579 41 70.

Osoba odpowiedzialna za treść:Włodzimierz Kobus
Osoba wprowadzająca informację:Agnieszka Borowiecka
Data utworzenia:07-11-2011
Autor ostatnich poprawek:Agnieszka Borowiecka
Data wprowadzenia ostatnich poprawek:08-11-2011
Liczba odwiedzin:477

Czwartek, 9 kwietnia 2020 roku