szukaj

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie przy ul. Raszyńskiej 8/10 ogłasza nabór kandydatów na stanowisko

samodzielnego referenta.

Wymiar etatu:

 • 1 etat

Główne obowiązki:

 • ścisła współpraca z Centrum Technologii Nauczania i wykonywanie zadań zleconych przez kierownika CTN związanych z promocją i sprzedażą specjalistycznego sprzętu pomiarowego i oprogramowania,
 • prowadzenie zadań związanych z zakupem i sprzedażą specjalistycznego sprzętu pomiarowego i oprogramowania,
 • właściwe przyjmowanie, wydawanie i zabezpieczanie towarów zgodnie z obowiązującą w tym zakresie instrukcją,
 • współpraca z księgowością (rozliczanie wystawionych faktur i przyjętych pieniędzy),
 • prowadzenie w miarę potrzeb oddziału Sklepiku w budynku Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 73

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • wykształcenie co najmniej średnie techniczne,
 • minimum 2 letni staż pracy.

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość specjalistycznego sprzętu pomiarowego i oprogramowania w podstawowym zakresie,
 • obsługa urządzeń biurowych,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • rzetelność, sumienność, dokładność,
 • umiejętność radzenia sobie ze stresem,
 • zdolności manualne.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys,
 • list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
 • kopie świadectw pracy (bądŸ zaświadczenie z obecnego miejsca pracy) potwierdzające wymagany staż pracy,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,
 • kopia dokumentu poświadczającego obywatelstwo polskie lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
 • podpisane oświadczenie o niekaralności za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego "Zapytania o udzielenie informacji o osobie" z Krajowego Rejestru Karnego,
 • podpisane oświadczenie o treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)".

Oferty należy składać do 13 czerwca 2011 r. w głównej siedzibie Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, przy ul. Raszyńskiej 8/10 w kadrach, pok. 306 piętro III, w godzinach 800-1600.

Zgłoszenia złożone po terminie lub nie zawierające wymaganych dokumentów nie będą brane pod uwagę.

Do rozmów kwalifikacyjnych zostaną zaproszeni, w ciągu 7 dni, kandydaci spełniający wymienione kryteria.

Osoba odpowiedzialna za treść:Agnieszka Borowiecka
Osoba wprowadzająca informację:Agnieszka Borowiecka
Data utworzenia:01-06-2011
Autor ostatnich poprawek:
Data wprowadzenia ostatnich poprawek:
Liczba odwiedzin:447

Niedziela, 23 lutego 2020 roku