szukaj

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w dziale finansowo-księgowym

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie przy ul. Raszyńskiej 8/10 ogłasza nabór kandydatów na stanowisko

specjalisty w dziale finansowo-księgowym.

Wymiar etatu:

 • 1/2 etatu

Główne obowiązki:

 • Przygotowywanie okresowych i końcowych raportów, sprawozdań finansowych projektu realizowanego w ramach funduszy europejskich oraz wniosków o płatność;
 • Wprowadzanie do projektu budżetu Ośrodka planu dochodów, zmian i wydatków związanych z projektem;
 • Kontrolowanie poprawności wprowadzanych do budżetu zapisów stosowanie do obowiązujących przepisów i zasad;
 • Opracowywanie półrocznych i rocznych sprawozdań z realizacji projektu;
 • Opracowanie procedury finansowo-księgowej dla projektu;
 • Sprawdzanie otrzymanych dyspozycji przekazania środków pod względem formalnym i rachunkowym oraz zgodności z planem budżetowym;
 • Sporządzanie sprawozdań budżetowych (RB);
 • Gromadzenie i przechowywanie dokumentacji finansowej projektu;
 • Opisywanie faktur i innych dokumentów księgowych zgodnie z wymogami Instytucji Zarządzającej Projektem;
 • Sporządzanie informacji finansowych do sprawozdania półrocznego i rocznego z realizacji projektu;
 • Ewidencjonowanie operacji gospodarczej w programie finansowo-księgowym Symfonia;

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • wykształcenie co najmniej średnie,
 • minimum 10 letni staż pracy w księgowości (w tym w jednostce sektora finansów publicznych),

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość przepisów i interpretacji prawa finansowego, podatkowego,
 • znajomość procedur finansowych jednostki budżetowej,
 • obsługa pakietu Ms Office oraz programu finansowo-księgowego Symfonia,
 • znajomość tematyki funduszy europejskich,
 • znajomość języka angielskiego – na poziomie co najmniej podstawowym,
 • obsługa urządzeń biurowych,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • rzetelność, sumienność, dokładność,
 • umiejętność radzenia sobie ze stresem

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
 • kopie świadectw pracy (bądŸ zaświadczenie z obecnego miejsca pracy) potwierdzające wymagany staż pracy,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,
 • kopia dokumentu poświadczającego obywatelstwo polskie lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
 • podpisane oświadczenie o niekaralności za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego "Zapytania o udzielenie informacji o osobie" z Krajowego Rejestru Karnego,
 • podpisane oświadczenie o treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)".

Oferty należy składać do 18 kwietnia 2011 r. w głównej siedzibie Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, przy ul. Raszyńskiej 8/10 w kadrach, pok. 306 piętro III, w godzinach 800-1600.

Zgłoszenia złożone po terminie lub nie zawierające wymaganych dokumentów nie będą brane pod uwagę.

Do rozmów kwalifikacyjnych zostaną zaproszeni, w ciągu 7 dni, kandydaci spełniający wymienione kryteria.

Osoba odpowiedzialna za treść:Agnieszka Borowiecka
Osoba wprowadzająca informację:Agnieszka Borowiecka
Data utworzenia:06-04-2011
Autor ostatnich poprawek:
Data wprowadzenia ostatnich poprawek:
Liczba odwiedzin:426

Czwartek, 27 lutego 2020 roku